Tillväxtverket

Regelrådet

Regelförenkling för företag.

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Bättre konsekvensutredningar ger bättre regler. Tillväxtverket ger därför stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Stöd som ger bättre konsekvensutredningar.

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Organisatoriskt består Regelrådet av en ordförande och fyra ledamöter som alla har god kunskap i regelförenklingsfrågor. Till sin hjälp har rådet stöd från Tillväxtverkets avdelning Förenkling.

Länkar