Tillväxtverket

Finansiering per geografiskt område

Här kan du se budgeten för EU-medel i varje geografiskt område samt hur mycket som har beviljats och betalats ut. Du kan välja att se alla geografiska områden samtidigt eller ett enskilt. De orangea staplarna anger hur stor procent varje program utgör av den totala budgeten för de nio regionala strukturfondsprogrammen.   

Data senast uppdaterad: 2020-11-27

Budgeten i programmen är angiven i valutan Euro. I Sverige räknas Euro i regionalfondsprogrammen om till svenska kronor med en fastlagd kurs på 8,39 kronor. Här kan du välja att se data antingen i svenska kronor eller i Euro. Alla program har avsatt medel för kostnad av förvaltning med högst 4 procent av programmets totala budget som kallas ”Technical Assistance” och förkortas TA. Diagrammen visas exklusive TA-medel. 

Beviljat exkluderar återförda medel och utbetalt exkluderar inbetalda medel.