Tillväxtverket

EU-medel inklusive medfinansiering

I alla program måste EU-medel medfinansieras till minst 50 procent av offentliga eller privata aktörer. I Västsverige ska medfinansieringen utgöra minst 60 procent.

Diagrammen visar budget för EU-medel samt medfinansiering fördelat på offentlig och privat.

Data senast uppdaterad: 2020-11-27

Budgeten i programmen är angiven i valutan Euro. I Sverige räknas Euro i regionalfondsprogrammen om till svenska kronor med en fastlagd kurs på 8,39 kronor. Här kan du välja att se data antingen i svenska kronor eller i Euro. Alla program har avsatt medel för kostnad av förvaltning med högst 4 procent av programmets totala budget som kallas ”Technical Assistance” och förkortas TA. Diagrammen visas exklusive TA-medel.

Beviljat exkluderar återförda medel och utbetalt exkluderar inbetalda medel.