Tillväxtverket

Nedanför listas de projekt som matchar din sökning på kartan. I Din sökning framgår ditt urval som du enkelt kan justera genom att klicka på Ändra. Om du inte har gjort en sökning är alla projekten listade. 

Här hittar du också Exportera som Excel, en funktion som ger dig möjligheten att ladda ned data till Excel för de projekt som matchar din sökning. Hitta kontaktlista, budget, aktörer och mer till de projekt du vill veta mer om.

Exportera som excel

I rulllistan nedanför kan du välja data att ladda ned till Excel för projekt som passar in på din sökning.

Förnybar energi i SME

 • Pågående

  Arctic Solar - Solel i norra Sverige

  Projektet Arctic Solar - Solel i norra Sverige vill öka små och medelstora företags investeringstakt i solel. Detta ska i sin tur leda till minskade …

 • Pågående

  Framtidens solel i Östra Mellansverige

  För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till …

 • Pågående

  Green -Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling

  I Norrbotten vilar en outnyttjad potential på över 50TWh förnybar energi och restenergi. Detta motsvarar elproduktion från 10-12 europeiska …

 • Pågående

  Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD)

  Projektet Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD) ska ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel …

 • Pågående

  Sol i Syd

  Projektet Sol i Syd förenar kunskapsfrämjande aktiviteter med kartläggning av aktörer för att tillgängliggöra solenergi i Skåne och Blekinge. …

 • Pågående

  SolReg Halland

  Projektet SolReg Halland ska främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att på ett samlat sätt nyttja och exploatera den …

 • Pågående

  Solar Värmland

  Trots tydlig solenergipotential har Sverige bara en tiondel så många solcellsinstallationer per capita som Tyskland. Det vill projektet Solar Värmland …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Klimatkompetens i Värmland

  Förstudieprojektet Klimatkompetens i Värmland har som målsättning att ta fram en modell för att öka klimateffektivisering inom företag i värdekedjan …

 • Avslutad Förstudie

  Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige - Förstudie

  Det övergripande målet med förstudieprojektet Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige är att lägga grunden till ett eller flera …

Hållbara transporter

 • Pågående

  Biogas from biomethanation of syngas

  Projektet Biogas from biomethanation of syngas ska vidareutveckla en innovativ metod för att producera biogas av biomassa och avfall. Målet är att …

 • Pågående

  Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län

  Projektet Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län ska minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar …

 • Pågående

  CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution

  Projektet CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution ska testa ett nytt informations- och kommunikationstekniksystem (IKT) som ska skapa …

 • Pågående

  Den koldioxidsnåla platsen

  I projektet Den koldioxidsnåla platsen ska Umeå kommun – tillsammans med universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet – utveckla …

 • Pågående

  Elbilslandet Syd

  Projektet Elbilslandet Syd vill öka andelen fossilfria fordon samt underlätta användandet av bland annat elbilar, både för privatpersoner och företag. …

 • Pågående

  Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

  I Fossilfria kommuner i Skåne arbetar tio kommuner tillsammans mot minskade utsläpp. Målet är att inom tre år blir fossilbränslefria vad gäller el, …

 • Pågående

  Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

  I Fossilfria kommuner i Skåne arbetar tio kommuner tillsammans mot minskade utsläpp. Målet är att inom tre år blir fossilbränslefria vad gäller el, …

 • Pågående

  Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige

  Projektet Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige ska bidra till att offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala minskar …

 • Pågående

  Fossilfria transporter i norr - AC

  För projektet Fossilfria transporter i norr finns ett övergripande mål att Västerbotten ska nå en fossilfri fordonsflotta. För att uppnå det behöver …

 • Pågående Förstudie

  Förstudie Elväg E22

  Under 2017 inleddes diskussioner mellan NetPort Science Park, Trafikverket och regionala företrädare i Blekinge om att titta närmare på …

 • Pågående

  Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län

  Projektet Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län ska utveckla, erbjuda och stötta implementering av …

 • Pågående

  HÅLLBAR MOBILITET I GRÖNA KRONOBERG

  Projektet Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg ska ta ett samlat grepp för att minska koldioxidutsläpp kopplade till resor till och från privata och …

 • Pågående

  Hållbara Transporter

  Det finns ett nationellt mål om att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent till år 2030. För att Gotland ska uppnå det målet kommer …

 • Pågående Förstudie

  Hållbara företagsresor - en förstudie

  Inrikes transporter står idag för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och transportsystemet är starkt beroende av fossila …

 • Pågående

  Hållbara transporter i Östergötland

  Projektet Regional strategi för omställning till hållbara transporter i Östergötland ska minska behovet av transporter i Östergötland genom att …

 • Pågående

  Hållbart resande i ett växande Värmland

  Värmlands län satsar på ett innovativt näringsliv, ökad tillgänglighet och minskade koldioxidutsläpp. Ett viktigt led i utvecklingen är hållbart …

 • Pågående

  Hållbart resande i Örebroregionen

  Projektet Hållbart resande i Örebroregionen ska bidra till minskade koldioxiduppsläpp från arbetspendling i Örebroregionen. Detta genom att öka …

 • Pågående

  Klimatväxling i Skåne

  Merparten av alla person- och godstransporter drivs idag av fossilt bränsle. Även om många organisationer och företag vill minska sitt klimatavtryck …

 • Pågående

  Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa)

  Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) i Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Bromölla ska minska klimatutsläppen och öka trafiksäkerheten men …

 • Pågående

  Kraftsamling Biogas II - Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn

  Den svenska biogasmarknaden har de senaste decennierna utvecklats främst tack vare lokala och regionala initiativ. Med Kraftsamling biogas II satsar …

 • Pågående

  LaddinfraÖst 2.0

  Projektet ska utveckla en icke-publik laddinfrastruktur, det vill säga en möjlighet för privatpersoner att ladda sitt elfordon vid hemmet eller …

 • Pågående

  Lika bra med CELLER-i

  Introduktionen av elbilar och laddhybrider på svenska marknaden går trögt, inte minst i Norra Sverige. Den dominerande förklaringen till detta är att …

 • Pågående

  Logistikkluster Region Östergötland

  Logistik är ett prioriterat område i Östergötland och en viktig faktor för regionens utveckling som en miljöprofilerad region. Regionens aktörer …

 • Pågående

  Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X)

  Transportsektorn står för en stor andel av de utsläpp av växthusgaser och kväveoxider som sker i Sverige och utgör därmed en av de största …

 • Pågående

  Stolpe in för Stad och Land (SiSL)

  Projektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland är ett samverkansprojekt som beviljats medel för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för …

 • Pågående

  Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Härnösand

  Enligt en kartläggning som gjorts finns de flesta laddstolpar i norra Sverige för närvarande i städer samt vid hotell, och ny infrastruktur planeras i …

 • Pågående

  Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland

  Med en välutbyggd infrastruktur för laddning längs landsvägar och i tätort vill Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland underlätta övergången …

 • Pågående

  Utveckling BioDriv Öst

  Projektet Utveckling BioDriv Öst vill förbättra samverkan och kunskapsutbytet mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning inom området …

 • Pågående

  Verklighetslabb hållbara transportsystem

  Globalt har koldioxidutsläppen från vägtransporter ökat med över 60 procent från år 2000 till år 2015. Idag går cirka 85 procent av Sveriges …

 • Pågående

  Vägval 2030

  Projektet ska accelerera utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från transportsektorn i Örebro län. …

 • Pågående

  Östgötautmaningen - Fossilfria transporter i offentlig sektor

  Projektet vill genom bland annat minskade transporter och en ökad användning av fossilfria bränslen minska utsläppen av växthusgaser från …

 • Avslutad

  BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro

  Projektet BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro ska ta fram en genomförandeplan för ett så kallat ”Bus Rapid Transit” system. …

 • Avslutad Förstudie

  Case Sofielund- Färdigutveckling av konceptet områdesvärdar för en energieffektivare stadsdel

 • Avslutad Förstudie

  Energieffektiva transportföretag

  Inom transportsektorn är det bränsleförbrukningen som är den stora boven när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Dessvärre är det …

 • Avslutad Förstudie

  Etablering av mobilitetskontor i Östra Mellansverige

  Elbilar är en viktig del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå regeringens mål måste det vara lätt att ladda bilarna. …

 • Avslutad Förstudie

  Flytande biogas till land och till sjöss

  Den snabba tekniska utvecklingen kring flytande metan har gjort det lönsamt att använda metan som bränsle. Särskilt inom sjöfarten. …

 • Avslutad Förstudie

  Fossilfria resor och transporter

  Genom förstudien Fossilfria resor och transporter har ett viktigt energisamarbete etablerats mellan de fem regionerna i Östra Mellansverige. Ett …

 • Avslutad Förstudie

  Fossilfrihet i regional tågtrafik - en förstudie

  Förstudieprojektet Fossilfrihet i regional tågtrafik ska belysa vilka möjligheter som finns i Jönköping och Kalmar län för att övergå till fossilfria …

 • Avslutad Förstudie

  Förnyelsebara drivmedel i Region JH

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd

  Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd syftar till att skapa en infrastruktur av laddstationer för elfordon i Norrbotten och Västerbotten. …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Bothnia Green Fuels

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Hållbara transporter i leverantörsleden

  Stålindustrin i Bergslagen genererar med sin verksamhet omfattande transportbehov. Industrin genomför transporter för bl.a. insatsvaror, …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie av förutsättningar för regionalt superbusskoncept i Småland

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie biogas Mönsterås

  Förstudieprojektet Förstudie biogas Mönsterås syftar till att utröna om förutsättningarna finns att bygga en lokal biogasanläggning genom en grundlig …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie energieffektiva transportföretag

  Förstudien ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt som stödjer transportföretag på Gotland. Projektet ska hjälpa dem att effektivisera …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie energieffektiva transportföretag

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

  Biogas är ett av de mest klimatnyttiga förnybara drivmedlen som finns att tillgå idag, och Sverige är världsledande vad gäller användning av biogas …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie om energieffektiva transportföretag

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie om klustersamverkan vid kommunal samodrnad varudistrubtion

  Det finns ett uttalat behov från kommunerna i Skåne att förankra införandet av en modell för samordnad varudistribution i skånska kommunkluster. Detta …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie: Hållbart resande

  Det övergripande målet för projektet Förstudie: Hållbart resande är att biltrafiken i Östra Mellansverige ska ha minskat till förmån för resande med …

 • Avslutad Förstudie

  HAR (Hållbart arbets- och tjänsteresande)

  Förstudieprojektet HAR ska tackla utsläppsnivån kopplad till persontrafiken i Västerbotten genom kompetensförsörjning och samarbete som bidrar till …

 • Avslutad Förstudie

  Hållbara transporter Kalmar Växjö och Lnu

 • Avslutad

  Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige

  Elbilar är en viktig del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå regeringens mål måste det vara lätt att ladda bilarna. …

 • Avslutad

  Knuffa resan rätt

  Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner har beviljats 1,47 miljoner kronor i medel till projektet Knuffa resan rätt, ett projekt …

 • Avslutad Förstudie

  Konceptlösningar för BRT-stationer längs E22

  Antalet arbetsmarknadsregioner ska minska från fyra till två, och Kalmar län ska bli en fossilfri region. Därför genomförs förstudien Konceptlösningar …

 • Avslutad Förstudie

  Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - förstudie

  Förstudieprojektet Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen ska bidra till att skapa en väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar för elfordon i Jämtlands …

 • Avslutad

  Samlastning i Sege Park

  I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och cirka 25 procent av …

 • Avslutad Förstudie

  Stolpe in för Stad och Land - Förstudie Mellersta Norrland

  Förstudieprojektet och genomförandeprojektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland är ett samverkansprojekt som beviljats medel för utbyggnaden av …

 • Avslutad Förstudie

  Åk tåg - Viktigt perspektiv för Näringslivsutveckling och Miljöpåverkan

  Förstudieprojektet Åk tåg ska skapa en nulägesbild av inställningen till tågåkande bland resenärer i sydöstra Sverige, liksom hur attityder och …

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

 • Pågående

  Body & Space - DO Tank Center

  DO-Tank Center är en fysisk miljö och resurs för små och medelstora företag som vill ställa om till cirkulär ekonomi, möta nya kundbehov och nå ökad …

 • Pågående

  Cleantech Värmland, "Internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar"

  Det övergripande syftet med projektet är att stödja företagens övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet vill bidra till att hållbarhet och …

 • Pågående

  DRIV i Blekinge

  Smarta fastigheter, effektiva VA-pumpsystem och en energiturné för att fånga upp landsbygdens önskemål är några viktiga satsningar inom projektet DRIV …

 • Pågående

  Energikompetenscentrum - Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad

  Energiteknik är ett av Högskolan Dalarnas starkaste forskningsområden. På Energikompetenscentrum ska regionens små och medelstora företag inom …

 • Pågående

  Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

  I projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller utforskar Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, RISE och Triple Steelixhur cirkulära …

 • Pågående

  Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

  För att skala upp och kommersialisera idéer där lignin ingår som en komponent, erbjuder LignoCity en snabb väg från idé till kommersialisering. Delvis …

 • Pågående

  Match

  Med Match vill Västsvenska Kemi- och Materialklustret få fart på den industriella omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Biobaserade …

 • Pågående

  Metoder för innovativ löpande utvärdering av insatser för energieffektivisering

  Hur utvecklar de företag, som deltar i Energimyndighetens insatser för energieffektivisering, sin kunskap och sin förmåga att energieffektivisera? …

 • Pågående

  Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet

  Projektet Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet vill minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter genom att ställa …

 • Pågående

  Stadslandet Göteborg

  Stadslandet Göteborg ska utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Göteborgs Stad och på så sätt skapa förutsättningar för grön innovation och grön …

 • Pågående

  Trähusambassadörer

  Projektet Trähusambassadörer genomförs för att stärka kapaciteten för trähusbyggande inom halländska bolag i byggsektorns hela värdekedja. …

 • Pågående

  Utveckling och demonstration av biobaserade material för att minska utsläpp av växthusgaser i sjukvården

 • Pågående

  VIRUS - Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik

  Den 22 juni 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik på E16 utanför Sandviken. Intresset för det unika projektet är stort både …

 • Pågående

  Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller.

  I Bergslagen är framställning av stål och andra metaller en viktig del av näringslivet. Ett arbete med förbättrad kylteknik i tillverkningsprocessen …

 • Pågående

  Wargön Innovation - etableringsfas

  Global omställning till hållbar bioekonomi kräver bland annat att nya koldioxidsnåla, hållbara material kommer ut på marknaden. Men det finns …

 • Avslutad

  Arena för Grön Tillväxt

  Projektet Arena för Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar i Halland som stöttar och hjälper företag att genomföra nya spännande …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie BioFuelS

  Satsningen BioFuelS adresserar både skogsbranschen i Värmland och miljömässiga utmaningar inom transporter. Biomaterial för användning i energi- och …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Internationalisering och tillväxt bland företag med produkter och tjänster som bidrar till koldioxidsnål ekonomi

  Behovet av förnybar energi, energieffektiviserande system och innovationer/produkter finns i hela världen och är en viktig del i en koldioxidsnål …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie koldioxidsnål ekonomi utifrån cirkulär ekonomi i SME

  Linjär ekonomi, det vill säga producera, förbruka och kasta, är idag den rådande normen i näringslivet. För att möta den ökade förbrukningen av …

 • Avslutad

  Innovation Vattenkraft 2.0 - Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige

  I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att utvinna koldioxidfri energi från småskalig vattenkraft. Målet för Innovation vattenkraft 2.0 …

 • Avslutad Förstudie

  UltiMAT - Resilient Livsmedelsförsörjnig

 • Avslutad

  Utveckling av Regionala affärspotentialer med impinging Jet som bas

  Den svenska stålindustrin är bland de ledande i världen vad avser kvalificerade specialstål. Men industrin i Bergslagen hotas av tillverkare i …

Energieffektivisering i SME

 • Pågående Förstudie

  Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

 • Pågående

  Coacher för energi och klimat

  Har ditt företag en energianvändning under 300 MWh? Då kommer du att kunna få hjälp via projektet Coacher för Energi- och Klimat. Coacher kommer att …

 • Pågående

  EcoSYS - Eco-effektive processes and systems / Ekoeffektiva processer och system

  Användningen av jordens bioråvara måste bli resurseffektiv för att vi i framtiden ska kunna använda den till att ersätta fossilbaserade material. …

 • Pågående

  Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling

  Projektet Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling ska skapa en dynamisk mötesplats för …

 • Pågående

  Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan

  I projektet Energieffektiva företag hjälper energikontoren små och medelstora företag i Östra Mellansverige att spara energi. Vanligen kan företagen …

 • Pågående Förstudie

  Energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan - förstudie

 • Pågående

  Energieffektiviseringsnätverk fas 2

 • Pågående

  Energilösningar i Världsklass

  Projektet Energilösningar i Världsklass ska skapa en nod för utveckling av energilösningar i Östra Mellansverige. …

 • Pågående

  Energiriket - en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling

  Forskning, samverkan och innovation är i fokus för projektet Energiriket i Östra Mellansverige. Målet är att små och medelstora företag i regionen ska …

 • Pågående

  Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • Pågående

  Fas 1-Energieffektiviseringsnätverk - samverkansprojekt

  Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med …

 • Pågående

  Förbättrad energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem.

  Förbättrad energieffektivitet stödjer Gävleborgs läns små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga. Samtidigt bidrar projektet till att …

 • Pågående

  Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag

  Det råder bristfällig kunskap om hur beslutsunderlag för energiinvesteringar i svensk industri ser ut. Studier visar att dessa investeringar inte …

 • Pågående

  Incitament för energieffektivisering

  Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet Incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga …

 • Pågående

  KTP Energi - Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer …

 • Pågående

  LOKALT KLIMATARBETE, REGIONALT LÄRANDE OCH FÄRDPLANER MOT EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI

  Projektet Klimatdriven företagsutveckling ska inspirera företag att genomföra konkreta förändringar som minskar klimatutsläppen, men också gynna …

 • Pågående

  Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag

  Projektet Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag ska utveckla ett verktyg för nätbaserat lärande för …

 • Pågående

  ReKo - Resor mot ett Koldioxidsnålt samhälle

  Med hjälp av tillämpad tjänsteforskning ska projektet ReKo utveckla innovationsgraden hos små och medelstora företag i Värmland. En av projektets …

 • Pågående

  Regionala noder fas 2

  Energieffektivisering är idag en viktig fråga som kräver kunskap, information och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Små och …

 • Pågående

  Smart energi Skåne

  Smart energi Skåne samlar 20 skånska företag med energiintensiv produktion som vill reducera sin energianvändning och gå över till förnyelsebara …

 • Pågående

  Teknikutveckling och innovation

  Projektet Teknikutveckling och innovation ska möjliggöra att fler företag genomför effektiviseringsåtgärder. Små och medelstora företag kan få upp …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie - Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie - Grönt driv är guld värt

  Förstudien Grönt driv är guld värt har som mål att undersöka förutsättningar för ett samverkansprojekt samt definiera lämpliga projektmål för ett …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Energidatabas

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Energiekonomi

  Förstudieprojektet Energiekonomi ska undersöka om det går att lyfta fram och sprida ny kunskap och minska hindren för en lönsam energieffektivisering …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie ramprojekt teknikutveckling/innovation

  Små och medelstora företag har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, …

 • Avslutad Förstudie

  Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

  I Östra Mellansverige finns en stor kompetens inom energiområdet exempelvis genom flera framstående företag som säljer energirelaterade varor och …

 • Avslutad Förstudie

  Miljökollen för småföretag

 • Avslutad

  Regionala noder - samverkansprojekt

  Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? De regionala noderna …

 • Avslutad

  VäxtHus

  Projektet VäxtHus kombinerar miljö- och affärstänkandet. Syftet är att skapa tillväxt genom att hjälpa företag att implementera en hållbar strategi …

Hållbart byggande

 • Pågående

  DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet

  Projektet DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet ska utveckla, pröva och utvärdera ett nytt arbetssätt för resurseffektiva …

 • Pågående

  ECOFAST - energieffektivisering i fastigheter

  Projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter ska utveckla och demonstrera innovativa teknologier med digitala systemlösningar för …

 • Pågående

  Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus

  Projektet Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus ska lyfta fram stöd för övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom …

 • Pågående

  Energieffektivisering i offentlig sektor - EnOff

  Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålet på 100 procent förnybar elproduktion. Det bidrar också till att minska …

 • Pågående

  Energiportal ÖMS - öppen innovation för decentraliserad energiproduktion

  Hösten 2016 byggs en öppen infrastruktur för högupplösta data inom solel – Energiportal ÖMS. Testbädden ska vara tillgänglig för fastighets‐ och …

 • Pågående

  Evertherm-Geo

  Geoenergi är en teknologi i snabb utveckling. Den vanligaste formen av geoenergi i Sverige är bergvärme. Men åldrande borrhål och mer effektiva …

 • Pågående Förstudie

  Förstudie Energisamverkan Blekinge

 • Pågående

  Grön Agenda - Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken

  Just nu är byggindustrin stark. Det ökande antalet äldre i Dalarna gör att behovet av nya bostäder ökar. Mer specifikt ökar träbyggandet, vilket …

 • Pågående

  Grön BoStad Stockholm

  KTH, Sustainable Innovations, IVL och Länsstyrelsen har fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionalfond för att växla upp Stockholmsregionens …

 • Pågående

  Hållbara tillsammans

  För projektet Sundsvall <3 OLIKA är drivkraften utveckling av nya kunskapsmetoder för nyanlända; om hur vatten, sophämtning och el kan brukas mer …

 • Pågående

  LEK3 - hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

  Genom projekt LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan vill Energikontor Norr få fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, …

 • Pågående

  Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off)

  Nyligen tecknade tre kommunala fastighetsbolag i Uppsala ett samarbetsavtal med stiftelsen STUNS för att bedriva testbäddsverksamhet inom …

 • Pågående

  Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi

  Hösten 2016 får Fastighetsnätverket i Örebro en nystart genom det nya projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi. Målet är …

 • Pågående Förstudie

  preStratus

 • Avslutad Förstudie

  EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen

 • Avslutad Förstudie

  FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter

  FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter har som övergripande mål att bidra till en ur energisynpunkt mer hållbar användning av …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Energieffektivisering inom offentliga sektorn

  En satsning på energieffektivisering skulle kunna ge Sverige flera positiva effekter, bland annat nya exportmarknader och en möjlighet att exportera …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Geolagring Värme Kyla

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie samverkan i bygg- och fastighetssektorn

  Såväl nationellt som regionalt finns ambitioner att fram till år 2050 halvera energianvändningen i bebyggelsen. För att lyckas måste nya byggnader …

 • Avslutad Förstudie

  Grön energi från geotermi

  Geotermisk energi kan vara en viktig beståndsdel för att uppnå regeringens vision att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. …

 • Avslutad Förstudie

  Koldioxidsnål region genom ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsbolag

  Fastighetsnätverk och avtal mellan energibolag och fastighetsägare kan vara ett sätt att främja energieffektivisering. Ett djupare samarbete mellan …

 • Avslutad Förstudie

  Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället

  Kommuner kan minska sitt klimatavtryck genom att bygga om förskolor till plusenergihus. För att motivera den extra kostnaden skulle förskolan också …

 • Avslutad

  Sammanhållen och träffsäker hållbar stadsbyggnadsprocess - förstudie

 • Avslutad Förstudie

  Solklart-energieffektiva miljöer för Skånes regionmuseer

  Klimatmontrar, ledbelysning och ”finurliga” ventilationslösningar. Det är några förslag efter tre skånemuseers inventering av lösningar för att spara …

 • Avslutad Förstudie

  Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader - BeStad

Företagsstöd

 • Pågående

  ENCOM II - Energy investments for competitive companies 2020

  Dalarnas län har en regional energi- och klimatstrategi där målet är att sektorerna industri och service ska effektivisera sin energianvändning med 25 …

 • Pågående

  Encom 2020 - Energy investments for competitive companies 2020

  Svensk industri använder mer el jämfört med industrier i andra europeiska länder. En förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga …

 • Pågående

  Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen

  Genom ramprojektet Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen, så finns det en möjlighet för små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen att …

 • Pågående

  Miljödriven tillväxt i Värmland

  Projektet Miljödriven tillväxt i Värmland vill få företag att investera i en mer koldioxidsnål produktion, produkter eller i affärsmodeller som …

 • Pågående

  Ramprojekt Företagsstöd - Miljöinvesteringar i Gävleborg

  Gävleborgs län har ett flertal större industrier såsom massabruk, stålverk och verkstadsindustrier som har hög energianvändning. Det bidrar till att …

 • Pågående

  Ramprojekt företagsstöd - Miljöinvesteringar i Gävleborg II

  För att ge näringslivet i Gävleborg ett stöd för att öka omställningstakten till en grön, hållbar ekonomi görs nu en satsning inom företagsstöd genom …

 • Pågående

  Stöd till Energikartläggning

  Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Då ska du börja med att göra en …

 • Pågående

  Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö

  Projektet Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö erbjuder stöd till värmländska små och medelstora företag för att få dessa att …

 • Avslutad

  Miljöstudier - ramprojekt

  Vill du jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill du utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar …

Exportera som excel

I rulllistan nedanför kan du välja data att ladda ned till Excel för projekt som passar in på din sökning.