Tillväxtverket

Resultat − hållbara transporter

Projekten har bidragit till att minska användning av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Tio skånska kommuner har minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Film: Fantastiska klimatresultat för skånska kommuner 

Spellista: Fler filmer från fossilbränslefria kommuner

Rapport: Sista stegen mot fossilbränslefrihet

Rapport: Så gjorde vi!

Kraftsamling Biogas II - Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn

Den enskilt största framgången för projektet är den biogasöverenskommelse som träffats mellan Region Jönköpings län och länets kommuner, som innebär en betydande satsning på biogas som fordonsbränsle i länet.

Utvärderingsrapport: Kraftsamling Biogas II

Knuffa resan rätt

Ett samarbetsprojekt där Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro tillsammans arbetat för att tillämpa nudging som metod i syfte att förmå invånare att välja andra färdsätt än bil.

Folder: Att arbeta med beteendeförändring kring hållbara resor

Reportage: Den främsta vinningen är lärdomarna

Samlastning i Sege Park

Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. Malmö har testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.

Reportage: Buller och avgasfria varutransporter

Den koldioxidsnåla platsen

Projektet har genomfört ett antal aktiviteter för att inspirera och underlätta klimatsmarta val för invånare och utvecklade arbetssätt kring frågorna. Exempel på detta är:

Film och resultat: Kampanj som får fler att cykla #Brytupp

Utvärdering: Tre bilfria månader

Informationsmaterial: Klimatsmart bostadsrätt

Film: Nätverket Hållbara restauranger

Rapport:  Energiundervisning i skolan

Umeå kommun är en av de första kommunerna i landet som genomfört en undersökning av konsumtionsvanor. 

Rapport: Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun

CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution

Projektet har analyserat flöden och processer för att på bästa sätt effektivisera och optimera godstransporter och gjort det möjligt för logistik och försörjningskedjor, genom stöd av integration och synkronisering av processer mellan berörda parter, att kunna effektivisera sina godsflöden. Detta har implementerats och utvärderats i det intermodala caset Karlskrona-Gdynia.

Rapport: Case Verkö