Tillväxtverket

Projektresultat

Här hittar du resultat från klimatsmarta projekt inom de sex projektportföljerna runt om i landet. Bli inspirerad av artiklar, rapporter och informationsmaterial med mera.

Hållbara transporter

Projekten syftar till att minska användning av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Tio skånska kommuner har minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Film och rapport: Sista stegen mot fossilbränslefrihet

Kraftsamling Biogas II - Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn

Den enskilt största framgången för projektet är denbiogasöverenskommelse som träffats mellan Region Jönköpings län och länets kommuner, som innebär en betydande satsning på biogas som fordonsbränsle i länet.

Utvärdering av Kraftsamling Biogas II

Knuffa resan rätt

Projektet har använt nudging ”knuff” för att öka det hållbara resandet framförallt cykling genom förändringar i den fysiska miljön.

Broschyr om erfarenheter och tips om att arbeta med beteendeförändring kring hållbara resor.

Reportage: Den främsta vinningen är lärdomarna

Samlastning i Sege Park

Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. Malmö har testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.

Läs mer om projektet Samlastning i Sege Park

Hållbart byggande

Projekten syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Grön BoStad Stockholm

Projketet ska skapa en hållbar stadsutveckling genom att utveckla testbäddar och mötesplatser för små och medelstora företag och samtidigt motverka segregation i bostadsbyggandet.

Intervju: Så bygger du ett inkluderande och hållbart Stockholm

Teknik och sociala aspekter i hållbart bostadsbyggande

Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi, CO2Off

Projektet har utarbetat en spridningsbar modell eller process för hur offentliga/kommunala bolag kan agera som första kund i samband med teknisk och kommersiell validering av nya energitekniska innovationer.

Reportage om projektet som är en brygga mellan startupföretag och offentliga aktörer 

Forskning och innovation

Projekten syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnåll teknik, klustersamverkan och samarbeten mellan näringsliv, forskning och offentliga sektor.

DRIV i Blekinge 

Projektet samlar ett 50-tal företag, offentliga aktörer och akademi inom områden kopplade till energi. Genom aktörernas samlade kunskaper  levererar projektet idéer om innovation, energieffektivisering och hållbarhet. Projektet har bland annat tagit fram en rapport om energibesparingspotential i utvalda pumpsystem. Reportage om hur projektet utvecklar effektiva energisystem och skapar innovativa idéer.

Läs mer på: netportenergikluster.se

Företagsstöd

Projekten innebär stöd som ges direkt till företag som kapital.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Stödet vänder sig till företag som vill komma vidare efter en energikartläggning och behöver undersöka något närmare innan investeringe innan en investering genomförs. Travsportens riksanläggning Wången och MotorHalland är två företag som använt stödet på olika sätt.

Inspiration från företag som genomfört en miljöstudie

Energieffektivisering i SMF

Projekten syftar till att stötta små och medelstora företag att minska sin energianvändning.

VäxtHus

Projektet kombinerar miljö- och affärstänkande och vill skapa tillväxt genom att hjälpa företag att implementera en hållbar utvecklingsstrategi och bygga varumärken som förknippas med hållbara värderingar. Företagen som deltar i projektet levererar kommersialiserade och miljömässigt hållbara innovationsprojekt, t.ex. Againitys skräddarsydda turbiner som gör el av spillvärme.

Broschyr om projektet som förenat hållbarhet, framtid och tillväxt

Energiriket

Projektet riktar sig till företag och akademi. Genom att arbeta med energinätverk och samverkan med sistaårselever från civilingenjörsprogrammet från Linköpings universitet, har innovationer inom energiområdet identifierats och möjligheter skapats att testa dem.

Reportage om hur projektet jobbar för att hjälpa företag hitta hållbara energilösningar

Smart energi Skåne

Projektet har samlat 19 skånska företag med energiintensiv produktion i nätverk för att engageras i energieffektivisering. Företagen har fått stöd i analys, energikartläggning och i att planera åtgärder. Det har gett bra resultat, t.ex. har ett sågverk sparat upp emot 20 procent av sin elanvändning genom att korta ner sina torktider för virket.

Reportage om Nätverk med 19 skånska företag med energiintensiv produktion

Lokalt Klimatarbete, Regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnå ekonomi

Uppsala kommun driver projektet som stöttar lokala företag att minska sina klimatutsläpp och gynnar affärsverksamheten. Först ut är Uppsalas restauranger som fick arbeta med klimatmärkta menyer och minskade utsläppen av växthusgaser med drygt 30 procent. Uppföljningen visar att gästerna valde mer klimatsmarta maträtter när utsläppen presenterades på menyn.

Resultaten från arbete med lunchrestauranger för att minska klimatutsläpp finns på: Uppsala kommuns hemsida

Incitament för energieffektivisering

Projektet samarbetar med tillsynsmyndigheterna för att sprida information och kunskap till företag som är föremål för tillsyn. Genom energitillsynen nås SMF i olika branscher vilket bidrar till att minska skillnader mellan olika branscher när det gäller energieffektivisering.

Inspirationsfilmer till företag inom olika branscher som vill energieffektivisera.

Förnybar energi i SMF

Projekten syftar till att utveckla, bredda och främja användandet av förnybar energi samt öka investeringarna.