Tillväxtverket

Projektresultat

Här hittar du resultat från klimatsmarta projekt inom de sex projektportföljerna runt om i landet. Bli inspirerad av artiklar, rapporter och informationsmaterial med mera.

Hållbara transporter

Projekten syftar till att minska användning av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Den koldioxidsnåla platsen

Projektet har genomfört ett antal aktiviteter för att inspirera och underlätta klimatsmarta val för invånare och utvecklade arbetssätt kring frågorna. Exempel på detta är:

Film och resultat: Kampanj som får fler att cykla #Brytupp

Utvärdering: Tre bilfria månader

Informationsmaterial: Klimatsmart bostadsrätt

Film: Nätverket Hållbara restauranger

Rapport:  Energiundervisning i skolan

Umeå kommun är en av de första kommunerna i landet som genomfört en undersökning av konsumtionsvanor. 

Rapport: Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun

Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Tio skånska kommuner har minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Film: Fantastiska klimatresultat för skånska kommuner 

Spellista: Fler filmer från fossilbränslefria kommuner

Kraftsamling Biogas II - Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn

Den enskilt största framgången för projektet är den biogasöverenskommelse som träffats mellan Region Jönköpings län och länets kommuner, som innebär en betydande satsning på biogas som fordonsbränsle i länet.

Utvärderingsrapport: Kraftsamling Biogas II

Knuffa resan rätt

Ett samarbetsprojekt där Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro tillsammans arbetat för att tillämpa nudging som metod i syfte att förmå invånare att välja andra färdsätt än bil.

Folder: Att arbeta med beteendeförändring kring hållbara resor

Reportage: Den främsta vinningen är lärdomarna

Samlastning i Sege Park

Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. Malmö har testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.

Reportage: Buller och avgasfria varutransporter

Hållbart byggande

Projekten syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Grön BoStad Stockholm

Projektet ska skapa en hållbar stadsutveckling genom att utveckla testbäddar och mötesplatser för små och medelstora företag och samtidigt motverka segregation i bostadsbyggandet.

Reportage: Teknik och sociala aspekter i hållbart bostadsbyggande

Projektwebbplats: Grön BoStad Stockholm 

Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi, CO2Off

Projektet har utarbetat en spridningsbar modell eller process för hur offentliga/kommunala bolag kan agera som första kund i samband med teknisk och kommersiell validering av nya energitekniska innovationer.

Reportage: Projektet som är en brygga mellan startupföretag och offentliga aktörer 

Företagsstöd

 Projekten innebär stöd som ges direkt till företag som kapital.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Stödet vänder sig till företag som vill komma vidare efter en energikartläggning och behöver undersöka något närmare innan investeringe innan en investering genomförs. Travsportens riksanläggning Wången och MotorHalland är två företag som använt stödet på olika sätt.

Goda exempel: Företag som genomfört en miljöstudie

Utvärderingsrapport: Miljöstudier

Förnybar energi i SMF

Projekten syftar till att utveckla, bredda och främja användandet av förnybar energi samt öka investeringarna.

Green -Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling

Projekt som hjälpt företag att utveckla affärsidéer för investeringar inom energi och hållbarhet i Norrbotten.

Projektwebbplats: Guider, filmer, podd och rapporter 

Energieffektivisering i SMF

Projekten syftar till att stötta små och medelstora företag att minska sin energianvändning.

KTP Energi - Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

Projektet har placerat en nyexaminerad student på ett företag för att förändra. Win-win effekten är imponerade och möjligheterna många.

Film: Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige

Intervju: KTP-modellen ska sätta fart på tillväxten

Film: Spellista om KTP projektet

VäxtHus

Projektet har kombinerat miljö- och affärstänkande genom att hjälpa företag att implementera en hållbar utvecklingsstrategi och bygga varumärken som förknippas med hållbara värderingar. Företagen som deltagit i projektet har levererat kommersialiserade och miljömässigt hållbara innovationsprojekt. Tillexempel har Againitys skräddarsytt turbiner som gör el av spillvärme.

Broschyr: Metoder, verktyg och företagsexempel

Energiriket

Projektet riktar sig till företag och akademi. Genom att arbeta med energinätverk och samverkan med sistaårselever från civilingenjörsprogrammet från Linköpings universitet, har innovationer inom energiområdet identifierats och möjligheter skapats att testa dem.

Reportage: Så här jobbar Energiriket för att hjälpa företag hitta hållbara energilösningar

Smart energi Skåne

Projektet har samlat 19 skånska företag med energiintensiv produktion i nätverk för att engageras i energieffektivisering. Företagen har fått stöd i analys, energikartläggning och i att planera åtgärder. Det har gett bra resultat. Till exempel har ett sågverk sparat upp emot 20 procent av sin elanvändning genom att korta ner sina torktider för virket.

Reportage:  Nätverk med 19 skånska företag med energiintensiv produktion

Lokalt Klimatarbete, Regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnå ekonomi

Restauranger som fick arbeta med klimatmärkta menyer minskade utsläppen av växthusgaser med drygt 30 procent. Uppföljningen visar att gästerna valde mer klimatsmarta maträtter när utsläppen presenterades på menyn.

Webbsida: Klimatdriven fötegagsutveckling Resultaten

Incitament för energieffektivisering

Projektet samarbetar med tillsynsmyndigheterna för att sprida information och kunskap till företag som är föremål för tillsyn. Genom energitillsynen nås SMF i olika branscher vilket bidrar till att minska skillnader mellan olika branscher när det gäller energieffektivisering.

Inspirationsfilmer: Företag inom olika branscher som energieffektiviserat

Forskning och innovation

Projekten syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnåll teknik, klustersamverkan och samarbeten mellan näringsliv, forskning och offentliga sektor.

DRIV i Blekinge 

Projektet samlar ett 50-tal företag, offentliga aktörer och akademi inom områden kopplade till energi. Genom aktörernas samlade kunskaper  levererar projektet idéer om innovation, energieffektivisering och hållbarhet. 

Rapport: Energieffektivisering i kommunala VA-system

Reportage: Medlemsstyrda aktiviteter ger stort engagemang

Projektwebbplats: netportenergikluster.se

VIRUS - Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik

Delprojektet VIRUS har öppnat besökscentrum för att tillgodose det stora intresset för världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik på E16 utanför Sandviken. Projektet har under två år tagit emot mer än 2000 besökare från 28 länder och 6 kontinenter. Projektet har utvecklat en värdskapsmodell för ”technical visits” i Sandviken för utländska besökare som vill se och lära sig mer om svensk miljöteknik. Projektet bidrar till att attrahera utländska intressenter av miljötekniska lösningar att besöka Sverige.

Projektwebbplats: Världens första elväg på E16

Stadslandet Göteborg

Nytt utvecklings- och kunskapscentrum för stadsnära lantbruk: Naturbruksförvaltningen Angereds gård har via projektet SATURN utvecklats till en modellfarm för stadsnära odling.

Webbsida: Mer om Angereds gård

Affärsmodell för urban matproduktion i ”stadsdelsväxthus”: Projektet har tagit fram en förstudie med ritningar, ekonomisk plan och affärsmodell för skalbara stadsdelsväxthus i Göteborg.

Förstudie: Stadsdelsväxthus i Göteborg