Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie energieffektiva transportföretag

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 23 oktober 2017 – 23 juli 2018

Förstudien ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt som stödjer transportföretag på Gotland. Projektet ska hjälpa dem att effektivisera energianvändningen, sänka kostnaderna och övergå till förnybara bränslen. Det övergripande målet är att minska klimatpåverkan från transportsektorn och stödja ökad konkurrenskraft hos enskilda transportföretag genom sänkt energiförbrukning, högre andel förnybar energi och ökad konkurrenskraft med bättre miljöprofil.

Det finns alltfler lösningar som kan minska transportsektorns klimatpåverkan. Många av lösningarna har tagits fram i olika utvecklingsprojekt och denna förstudie ska identifiera vad som är relevant för transportföretagen på Gotland. Det gäller både ny kunskap och nya tekniska lösningar.

Bakgrund

Det finns ett mål som innebär att världens länder ska begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader jämfört med den förindustriella nivån innan 1800-talet. Växthusgasutsläppen från EU:s transportsektor behöver minska med minst 60 procent fram till år 2050 för att 2-gradersmålet ska nås.

I Sverige är en fossiloberoende fordonsflotta prioriterad till år 2030 men omställningen går för långsamt för att sektorn ska bidra till att klimatmålen nås. Fordonsflottan ser i stort likadan ut idag som för 20 år sedan och utsläppen av koldioxid har inte minskat i större utsträckning.

Syfte

Förstudiens syfte är att förankra ett projekt om energieffektiva transporter och involvera lämpliga samarbetspartners.

Målgrupp

Mottagare av förstudien är Länsstyrelsen i Gotlands län och de som projektet inleder samverkan med.

Förväntat resultat

Förstudien ska utmynna i en ansökan om medel för ett genomförandeprojekt till regionala strukturfonden med start under början av 2018.

Resultatet av förstudien styr utformningen av genomförandeprojektet, bland annat vilka aktiviteter som ska prioriteras och vilka partners som blir delaktiga. Budgeten är beroende av hur många företag som kommer att kunna nås.

 

För mer information om Förstudie energieffektiva transportföretag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Gotlands län

72 752 kr

 

Summa offentlig medfinansering

72 752 kr

Total medfinansering

72 752 kr

50,22 %

Summa EU-medel

72 119 kr

49,78 %

Total finansiering

144 871 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201415

Projektägare

Länsstyrelsen i Gotlands län

Projektledare

Agneta Green
Länsstyrelsen i Gotlands län
010-22 39358

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden