Tillväxtverket

Energieffektivisering i SME

Här hittar du projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning. Det kan innefatta rådgivning och vägledning, nätverk mellan företag eller etablering av innovativa tjänster och produkter för energieffektivisering. Nya projekt publiceras löpande.


Pågående projekt

 • Fas 1-Energieffektiviseringsnätverk - samverkansprojekt

  Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med …

 • KTP Energi - Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer …

 • Incitament för energieffektivisering

  Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet Incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga …

 • Coacher för energi och klimat

  Har ditt företag en energianvändning under 300 MWh? Då kommer du att kunna få hjälp via projektet Coacher för Energi- och Klimat. Coacher kommer att …

 • Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag

  Projektet Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag ska utveckla ett verktyg för nätbaserat lärande för …

 • Teknikutveckling och innovation

  Projektet Teknikutveckling och innovation ska möjliggöra att fler företag genomför effektiviseringsåtgärder. Små och medelstora företag kan få upp …

 • Energilösningar i Världsklass

  Projektet Energilösningar i Världsklass ska skapa en nod för utveckling av energilösningar i Östra Mellansverige. …

 • Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling

  Projektet Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling ska skapa en dynamisk mötesplats för …

 • EcoSYS - Eco-effektive processes and systems / Ekoeffektiva processer och system

  Användningen av jordens bioråvara måste bli resurseffektiv för att vi i framtiden ska kunna använda den till att ersätta fossilbaserade material. …

 • Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag

  Det råder bristfällig kunskap om hur beslutsunderlag för energiinvesteringar i svensk industri ser ut. Studier visar att dessa investeringar inte …

 • Regionala noder fas 2

  Energieffektivisering är idag en viktig fråga som kräver kunskap, information och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Små och …

 • Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

 • Energieffektiviseringsnätverk fas 2

 • KTP Energi 2.0

 • Konkurrenskraft 2030

Avslutade projekt

 • Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

  I Östra Mellansverige finns en stor kompetens inom energiområdet exempelvis genom flera framstående företag som säljer energirelaterade varor och …

 • Regionala noder - samverkansprojekt

  Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? De regionala noderna …

 • Förbättrad energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem.

  Förbättrad energieffektivitet stödjer Gävleborgs läns små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga. Samtidigt bidrar projektet till att …

 • Smart energi Skåne

  Smart energi Skåne samlar 20 skånska företag med energiintensiv produktion som vill reducera sin energianvändning och gå över till förnyelsebara …

 • Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan

  I projektet Energieffektiva företag hjälper energikontoren små och medelstora företag i Östra Mellansverige att spara energi. Vanligen kan företagen …

 • Förstudie - Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • VäxtHus

  Projektet VäxtHus kombinerar miljö- och affärstänkandet. Syftet är att skapa tillväxt genom att hjälpa företag att implementera en hållbar strategi …

 • Energiriket - en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling

  Forskning, samverkan och innovation är i fokus för projektet Energiriket i Östra Mellansverige. Målet är att små och medelstora företag i regionen ska …

 • LOKALT KLIMATARBETE, REGIONALT LÄRANDE OCH FÄRDPLANER MOT EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI

  Projektet Klimatdriven företagsutveckling ska inspirera företag att genomföra konkreta förändringar som minskar klimatutsläppen, men också gynna …

 • Förstudie ramprojekt teknikutveckling/innovation

  Små och medelstora företag har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, …

 • Förstudie - Grönt driv är guld värt

  Förstudien Grönt driv är guld värt har som mål att undersöka förutsättningar för ett samverkansprojekt samt definiera lämpliga projektmål för ett …

 • Förstudie Energiekonomi

  Förstudieprojektet Energiekonomi ska undersöka om det går att lyfta fram och sprida ny kunskap och minska hindren för en lönsam energieffektivisering …

 • Miljökollen för småföretag

 • Förstudie Energidatabas

 • Energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan - förstudie