Tillväxtverket
Hållbart byggande

Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader - BeStad

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 15 april 2017 – 31 december 2017

Förstudieprojektet Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader - BeStad ska utforma ett genomförandeprojekt som bidrar till energieffektivisering i existerande fastighetsbestånd i städer.

Bakgrund

Energianvändningen i bostads- och servicesektorn motsvarar cirka 35 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det finns potential för effektivisering. Energieffektiviseringspotentialen i fastighetssektorn bedöms vara cirka 33 TWh, ungefär en femtedel av sektorns totala energianvändning. Trots potentialen finns det olika utmaningar som försvårar genomförandet av energieffektiviserande åtgärder. Utmaningarna kan variera från ekonomiska till kunskapsbrist.

En svag bostadsmarknad där hyresgäster har hög priskänslighet är också ett stort hinder eftersom det är svårt att höja hyran, vilket försvårar möjligheten att uppnå lönsamhet vid investeringar. Idag finns en stor mängd små- och medelstora fastighetsägare i större städer i Sverige som har ett renoveringsbehov. 85 procent av Sveriges befolkning bor redan i tätorter. Förväntningen är att mer än hälften av vår befolkning bor i en stad 2020, vilket ökar trycket på fastighetsbeståndet.

I Energimyndighetens nätverk Global Sustainable Cities Network har dialog förts med ett antal större städer (Umeå, Borås, Göteborg, Linköping och Malmö) som alla intresserar sig för hur man kan adressera de utmaningar som mindre fastighetsägare står inför i mer socioekonomiskt utsatta områden. Utmaningen är att stötta dem i att ta stegen mot en effektivare energianvändning i stadsdelar där incitament till investering ofta saknas. Det är mot denna bakgrund förstudieprojektet Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader – BeStad fått sin drivkraft.


Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader – BeStad ska genom omvärlds- och målgruppsanalys skräddarsy aktiviteter och insatser riktade till små och medelstora företag. Inom ramen för förstudieprojektet ska därefter en juridisk genomgång ske av de identifierade insatserna. Syftet med förstudien är att utgöra underlag för utformning av ett genomförandeprojekt inom området energieffektivisering i existerande fastighetsbestånd i städer.

 

Förstudien avser besvara följande frågeställningar:

  • vilka organisationer och nyckelaktörer behöver knytas till projektet?
  • hur stor är målgruppen? Finns möjlighet att arbeta med enskilda stadsdelar eller finns målgruppen spridd i hela staden? En kartläggning görs i ett antal städer
  • hur ser behovet ut i målgruppen? Vilken typ av stöd behöver man? Vilken potential finns för energieffektivisering? En intervjuundersökning genomförs
  • vilka städer har intresse av att delta och vilken aktör inom staden bör vara sammanhållande part för nätverken? Potentiella samarbetsparter kontaktas
  • hur ska genomförandeprojektet läggas upp för att stimulera små- och medelstora företag att delta i projektet, ge bästa möjliga mervärde till övriga projekt och vara enkelt för företagen att ta del av?

Målgrupper

Förstudien kommer att genomföras av Energimyndigheten, som även kommer att vara mottagare av resultatet. Resultatet kommer att utgöra underlag för genomförandeprojekt. Målgruppen för det planerade genomförandeprojektet är små och medelstora fastighetsbolag.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

242 333 kr

 

Summa offentlig medfinansering

242 333 kr

Total medfinansering

242 333 kr

53,38 %

Summa EU-medel

211 630 kr

46,62 %

Total finansiering

453 963 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201393

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Sara Akkurt
Statens Energimyndighet
016 544 22 50

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden