Tillväxtverket
Hållbart byggande

Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 3 oktober 2016 – 31 januari 2020

Samverkan och ökad kunskap ska leda till hållbart byggande

Hösten 2016 får Fastighetsnätverket i Örebro en nystart genom det nya projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi. Målet är att skapa en regional plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som på sikt leder till kompetenta beställare och leverantörer.

Eftersom projektet ska stötta Fastighetsnätverket i att vara ”ett naturligt forum för kunskapsspridning och implementering av metoder, verktyg och processer för nära-noll-energi-byggnader i alla skeden av bygg- och förvaltningsprocessen” står kommunikationsfrågor högt på agendan, säger tidigare projektledare Dag Lundblad. Andra uppgifter är att hitta och marknadsföra bra tekniklösningar.

Bakgrunden till projektgenomförandet är att de flesta byggnader förbrukar mer eller betydligt mer energi än vad som är önskvärt. Något som kan motverkas genom att mäta och driva ett systematiskt energiledningsarbete med ständig jakt på energitjuvar, berättar Dag. ”Ett bra exempel, bland många, är Örebrobostäder som är med i nätverket och har lyckats spara drygt 40 procent el i sina hyresfastigheter”, fortsätter Dag Lundblad. Enligt honom ökar dagens snabba byggtempo risken att beställare väljer kortsiktigt billiga lösningar framför långsiktigt hållbara. Dag fortsätter: ”Vår uppgift är att visa mervärdet med att bygga, renovera och underhålla hållbart”.

 

Spetskunskap riskerar att fastna

Det nya projektet bygger på erfarenheter från förstudien Samverkan i bygg- och fastighetssektorn och vänder sig till såväl beställare som leverantörer.

”För att navigera rätt är det viktigt att vi jobbar strategiskt och tar in den kunskap och de goda exempel som redan finns”, säger Dag Lundblad och konstaterar att många bra lösningar riskerar att bli "enskilda öar" och att spetskunskap "fastnar" hos större byggherrar och förvaltare.

För att motverka detta ska projektet skapa dialog mellan forskning, näringsliv och samhälle genom att bland annat samarbeta med Mälardalens Högskola och Örebro Universitet. Trots att projektet formellt bara har pågått några veckor när vi talade med Dag, har man hunnit handla upp en energikonsult som ska bistå när det gäller att utveckla en beställargrupp och med att testa och följa upp energi- och klimateffektiv teknik.

 

Inspiration utanför egna regionen

Efter årsskiftet 2016/2017 ska projektet också rigga en beställargrupp med uppgift att identifiera både problem och möjligheter, och leta efter spännande tekniklösningar. Det berättar Dag. Projektet hämtar också inspiration och kunskap utanför den egna regionen.

”Vi har bland annat bjudit hit Dialog Dalarna för att höra hur de arbetar och får snart besök från Stockholms stad för att lära oss från deras arbete med funktionsupphandling”, avslutar Dag.

 

Mål för projektet är att:

  • minska den årliga förbrukningen av primärenergi i offentliga byggnader med 360 000 KWh per år
  • minska växthusgaserna med 30 ton koldioxidekvivalenter per år
  • samarbeta med minst 50 organisationer från olika sektorer

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

1 795 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

320 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 115 000 kr

Privat medfinansering

Fastighetsägarna MittNord

60 000 kr

 

Summa privat medfinansering

60 000 kr

Total medfinansering

2 175 000 kr

50 %

Summa EU-medel

2 174 998 kr

50 %

Total finansiering

4 349 998 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201046

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Niklas-Robert Jakobsson
Örebro Läns Landsting
019 602 63 29

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden