Tillväxtverket
Hållbart byggande

Sammanhållen och träffsäker hållbar stadsbyggnadsprocess - förstudie

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 29 september 2017 – 31 januari 2018

Samhällsplanering och stadsutveckling bedrivs idag med ett tydligt fokus på klimatnytta och hållbara resurseffektiva lösningar. Det gäller både tekniska lösningar och människors beteenden. Flera aktörer är involverade i nya satsningar, däribland allmänheten, vilket gör att motiven för de val som görs i en stadsbyggnadsprocess måste vara tydliga och begripliga.

Med andra ord finns ett behov av strukturer, modeller och verktyg som stödjer stadsbyggnadsprocessen löpande genom dess olika skeden.

Bakgrund

Förstudien Sammanhållen och träffsäker hållbar stadsbyggnadsprocess grundar sig i hållbar stadsbyggnad som pågår löpande i flera kommuner i Sverige. Den process som arbetas fram ses som en viktig utgångspunkt och innehåller tydliga rekommendationer på vad en planeringsprocess för hållbar stadsbyggnad bör innehålla. Nästa steg är utvecklingen av en sammanhållen stadsbyggnadsprocess samt hur och med vilka verktyg den ska genomföras.

Syfte

Förstudien ämnar samla aktörer inom Östra Mellansverigeregionen till ett samverkansprojekt med syfte att identifiera och utveckla metoder som garanterar träffsäkerheten i hållbar stadsbyggnad.

Målgrupp

Förstudiens målgrupp är främst kommuner i Östra Mellansverigeområdet, inklusive kommunala bolag med samhälleliga försörjningsfunktioner, byggherrar, arkitekt- och teknikkonsultföretag. Övriga aktörer som kan ses som målgrupp är:

  • Swedish Green Building Counsil
  • Länsstyrelser
  • Regioner
  • Branschorganisationer i beställarled och leverantörsled
  • Cleantech-företag, spetsföretag med klimatsmarta lösningar
  • ICT-sektor med innovationer kring smarta städer och möjligheter med IoT

Förväntat resultat

Vid förstudiens avslut ses tre möjliga resultat:

  1. Förstudien visar att intresse finns hos fyra – fem kommuner med pågående eller nära förestående stadsbyggnadsprojekt.
  2. Förstudien visar att intresse finns hos Östra Mellansverigeregionens kommuner, regioner och Länsstyrelser, men ingen eller få är villiga att knyta projektet till ett eget stadsbyggnadsprojekt.
  3. Förstudien visar att intresset för att utveckla verktyg för en sammanhållen stadsbyggnadsprocess bland Östra Mellansverigeområdets kommuner, regioner och Länsstyrelser är svalt.

 

För mer information om Sammanhållen och träffsäker hållbar stadsbyggnadsprocess – förstudie, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

215 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

215 000 kr

Total medfinansering

215 000 kr

100 %

Total finansiering

215 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201482

Projektägare

Uppsala kommun

Projektledare

Anders Hollinder
Uppsala kommun
076-77907409

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden