Tillväxtverket
Hållbart byggande

Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off)

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 juli 2015 – 31 december 2018

Offentliga fastighetsbolag är testbädd för ny miljöteknik

Under 2016 tecknade tre kommunala fastighetsbolag i Uppsala ett samarbetsavtal med stiftelsen STUNS för att bedriva testbäddsverksamhet inom miljöteknikområdet. Avtalen är en del i projektet Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off).

Miljöteknik, Offentlig innovationskraft, Uppsala

En hållbar arbetsmodell ska få kommunala bolag att agera testbädd åt nya miljöteknikföretag. Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se

För att sprida ny teknik krävs kompetenta och riskvilliga beställare som är villiga att pröva nya tjänster och produkter inom energieffektivisering, energiproduktion och smarta elnät. Men ofta är samverkan mellan företag och första kund (referenskund) ett stort hinder för affärsutveckling och tillväxt. Detta är kärnan i projektet, vars primära syfte är att utveckla en hållbar arbetsmodell för att få kommunala bolag att våga agera testbädd åt nya miljöteknikföretag. ”Eftersom beställaren tar en risk måste resultatet vara till verklig nytta”, säger Simon Strandberg, projektledare vid STUNS Energi som är projektägare. STUNS står för Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Simon Strandberg tillägger att man arbetat länge för att få fram de tre avtalen, men också att resultatet efter drygt ett år motsvarar förväntningarna.

 

Flera affärer på gång

Enligt Simon Strandberg kan det vara lättare att engagera offentliga bolag i testbäddsverksamhet eftersom de kan se till en bred samhällsnytta och inte styras av korta avbetalningskrav. Genom att agera testbädd åt nya företag bidrar de också till kommunens näringslivsutveckling. I oktober 2016 är en handfull affärer på gång. Vilka är ännu hemligt, men Simon Strandberg avslöjar att det bland annat handlar om vindkraft och om avfuktningsteknik.

 

Kommersiell verifiering i fokus

Det som skiljer detta projekt från andra testbäddsprojekt är att det i första hand är inriktat på kommersiell verifiering i verkliga miljöer. Själva tekniken är oftast redan testad i lab-miljöer. ”Många miljöteknikföretag kan sin teknik, men behöver en första kund för att kunna få grepp om beställarens behov. Det är i mötet med kunder som de kan upptäcka de verkliga behoven och därmed kunna ringa in vad som är mest intressant att lyfta i en affär”, säger Simon Strandberg.

 

Projektets mål är:

  • minst 15 genomförda testbäddsprojekt, där minst 450 nyckelpersoner från det regionala beställarnätverket deltar i lärandeprocesser som i sin tur leder till minst 30 innovativa miljöteknikimplementeringar
  • en bestående och spridningsbar arbetsmodell för att genomföra testbäddsprojekt där kommunala bolag agerar tidig kund till miljöteknikleverantörer

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

STUNS

2 993 992 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 993 992 kr

Total medfinansering

2 993 992 kr

50,13 %

Summa EU-medel

2 978 976 kr

49,87 %

Total finansiering

5 972 968 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200351

Projektägare

Stuns Stift F Samv Mel Univ i U-A Näringsl O Sam

Projektledare

Hans Nyhlén
Stuns Stift F Samv Mel Univ i U-A Näringsl O Sam
0709 72 50 44

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden