Tillväxtverket
Hållbart byggande

Koldioxidsnål region genom ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsbolag

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 28 september 2018

Fastighetsnätverk och avtal mellan energibolag och fastighetsägare kan vara ett sätt att främja energieffektivisering. Ett djupare samarbete mellan fjärrvärmebranschen och dess kunder är en drivkraft för att få en ökad kunskap och insikt och på så sätt kunna arbeta för en samverkan som gynnar samtliga parter. Flera fastighetsbolag överväger nu att byta ut sin installerade fjärrvärme och investera i egna värmepumplösningar.

Bakgrund

Det är en stor investering att bygga en ny värmeproduktionsanläggning. Den ska fungera under lång tid, och under åren kan villkoren för bland annat efterfrågan på värme komma att ändras. Det kan också komma ut nya anläggningar på marknaden, bättre lämpade för de nya förutsättningarna. Därför är det viktigt att en dialog förs mellan berörda parter för att komma fram till lämpliga helhetslösningar som gynnar det sammansatta energisystemet av värmeproducenter och användare.

Det finns idag en stor efterfrågan på affärsmodeller som ger en kostnadseffektiv energieffektivisering. Därför finns det skäl för fjärrvärmeföretag att bygga förtroendefulla relationer genom att kommunicera med externa parter om energieffektivisering.

Syfte

Förstudien Koldioxidsnål region genom ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsbolag ska visa hur ökat kundinflytande och ökad samverkan mellan fastighetsägare och fjärrvärmeleverantör kan bidra till utvecklingen för en resurseffektiv och hållbar region.

Målgrupp

Förstudiens målgrupp är:

 • företagsledning inom energiföretag och fastighetsbolag
 • politiker
  • lokalt aktiva politiker
  • politiker på regeringsnivå genom de nätverk projektgruppen är aktiva inom
 • forskare
  • forskare inom forskarskolan Reesbe
  • forskare vid Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet
  • nationella och internationella forskare inom angränsande energisystemområden
 • branschorganisationer
  • energiforsk
  • DHC+

Förväntat resultat

Förstudien förväntas visa på åtgärder för fjärrvärmeleverantör och fastighetsbolag som leder till en win-win situation med minskade kostnader och minskad miljöpåverkan för det gemensamma energisystemet.

På längre sikt finns en förhoppning att förstudien ska leda till ett genomförandeprojekt med implementering och demonstration av de åtgärder som framkommer.

 

För mer information om Förstudien Koldioxidsnål region genom ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsbolag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Linköpings universitet

393 037 kr

 

Summa offentlig medfinansering

393 037 kr

Total medfinansering

393 037 kr

50,95 %

Summa EU-medel

378 394 kr

49,05 %

Total finansiering

771 431 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201487

Projektägare

Linköpings Universitet

Projektledare

Louise Ödlund
Linköpings Universitet
0734 - 602 622

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden