Tillväxtverket
Hållbart byggande

Hållbara tillsammans

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 april 2017 – 31 december 2019

För projektet Hållbara tillsammans är drivkraften utveckling av nya kunskapsmetoder för nyanlända; om hur vatten, sophämtning och el kan brukas mer hållbart. Projektmålet är skapa bättre boende- och arbetsmiljö för de inblandade samt minska vattenförbrukningen och sopvolymen i bostäderna.

I detta projekt växelverkar integration och klimatnytta.

I detta projekt växelverkar integration och klimatnytta. Foto: Tina Stafren, Image bank Sweden

Bakgrund – beteendeförändring i bostadssektorn

Bostadssektorn med underhåll och service står för cirka 40 procent av energiförbrukningen i Sverige. Det är högt i jämförelse med hur mycket energi som går att spara med hjälp av existerande metoder. Men kunskapen om hur når inte alltid fram till hushållen. Kunskapsbrist är en av orsakerna till den onödiga användningen av energi i svenska hushåll. Men är okunskapen självförvållad eller handlar det om otillgänglig information från fastighetsförvaltaren? Svaret är en kombination av båda faktorerna. Bristen på kunskap handlar i första hand om rutiner och konsumtionsmönster. Här finns möjligheter för de allmännyttiga bolagen att underlätta för hushållen genom förbättrad och anpassad kommunikation. Beteendeförändring är en nyckelfaktor till minskad energianvändning. Här kan metoder för att ”knuffa” målgruppen i rätt riktning användas för att skapa nya rutiner och mönster, till exempel rutiner som kan minska matavfallet, som delar in boendet i olika värmezoner (oftast sover människor bättre i kallare temperatur). Även rutiner såsom ett mer cirkulär ekonomiskt tänk får hushållen att inte slänga trasiga kläder och möbler utan laga dem istället. Risken om gapet i energiförbrukningen inte åtgärdas, är att kostnaderna för både hushållen och klimatet skjuter i höjden


Integration, kommunikation och klimatnytta

I områdena Skönsberg och Nacksta i Sundsvall bor en relativt stor andel utrikesfödda med annat modersmål än svenska. Det har tyvärr medfört vissa kommunikationsproblem mellan kvartersvärdarna och hyresgästerna i områdena. Här upplever även ansvariga kvartersvärdar att det finns en liten eller så gott som utebliven kunskap i frågor som rör källsortering, el- och vattenförbrukning. För nyanlända erbjuder kommunen endast kurser i grundläggande information om hur Sverige fungerar, inte praktisk information om till exempel sopsortering. Informationen om hur fastigheten fungerar är dessutom enbart på svenska, vilket innebär att boende som har en annan språklig bakgrund inte nås av informationen. Även de med svensk bakgrund som precis flyttat hemifrån är en viktig grupp att nå i arbetet för energieffektivisering. Det är mot denna bakgrund som projektet Sundsvall <3 OLIKA fått sin drivkraft.

Vad ska projektet göra?

Syftet med projektet Sundsvall <3 OLIKA är att öka kunskaperna kring boendefrågor för nyanlända. Genom samverkan mellan det kommunala bostadsbolaget, energibolaget och SFI i Västerås ska projektet genomföra workshops där nyanlända i en autentisk miljö får lära sig hur man använder vatten, källsorterar, städar samt vilka övriga förväntningar som ställs på hyresgästerna. En kulturutbildning ska även skapas för båda hyresgäster och medarbetare i syfte att underlätta kommunikationen mellan partnerna och skapa en bättre arbets- och boendemiljö för målgrupperna. Seminarierna kommer att bestå av teori tillsammans med ett praktiskt moment i en visningslägenhet. Slutligen anordnas studiebesök vid Korstaverkets, ett fjärrvärmeverk för målgruppen. Projektet ska även genomföra kampanjer och events för öka medvetenheten om hållbar energiförbrukning.

 

Projektets mål är att:

  • hyresgäster hos och anställda på Mitthem ska få kunskap om hur enkla åtgärder kan minska energiförbrukningen
  • informationen ska vara språkanpassad till hyresgästens önskade språk
  • de interna rutinerna hos Mitthem ska utvecklas
  • skapa en tillgänglighetsanpassad bo- och miljöutbildning
  • inreda en visningslägenhet för praktisk utbildning
  • genomföra kampanjer och events i de utvalda bostadsområdena med inriktning på olika energieffektivisteringsmetoder
  • språkanpassa primära dokument och informationsskyltar i boendemiljöerna
  • översyn av nuvarande interna rutiner och framtagande av nya rutiner där det finns behov
  • skapa en metod för att mäta energiförbrukning på ett enklare sätt

Målgrupper

Den primära målgruppen för projektet är hyresgästerna, som är mottagarna för projektets insatser. Det är framförallt nyanlända och utrikesfödda hyresgäster samt svenskfödda som flyttat hemifrån för första gången som utgör målgrupp. Sekundär målgrupp är anställda inom Mitthem som med projektets resultat får en bättre arbetssituation.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

MittSverige Vatten AB

1 400 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Mitthem AB 5560676982

1 900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sundsvalls kommun

1 500 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 800 000 kr

Total medfinansering

4 800 000 kr

50 %

Summa EU-medel

4 800 000 kr

50 %

Total finansiering

9 600 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201373

Projektägare

Mitthem AB

Projektledare

Nina Staaf
Mitthem AB
060-139506

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden