Tillväxtverket
Hållbart byggande

Grön energi från geotermi

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 november 2017 – 30 juni 2018

Geotermisk energi kan vara en viktig beståndsdel för att uppnå regeringens vision att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. För att komplettera andra gröna energilösningar, såsom vind- och solkraft, är geotermisk energi just nu under utveckling globalt sett. Geotermisk energi kan leverera energi hela dygnet jämfört med många andra förnybara källor vilket gör den lösningen attraktiv. I denna förstudie, Grön energi från Geotermi kartläggs förutsättningarna för djupgeotermi, det vill säga borrning 2-7 kilometer ner i jordens inre. Den värmeenergin kan användas för att producera fjärrvärme och el på ett kontinuerligt sätt.

Bakgrund

För att uppnå regeringens vision om nettoutsläpp har varje län i Sverige fått i uppgift att visa på hur de kan bidra till målet. I Skåne finns det goda förutsättningar för sedimentär geotermi och kan bidra till att öka andelen förnybar fjärrvärme och el på sikt. . Användningen av förnybar energi i Skåne har också ökat med 80 procent sedan 1990, vilket antas bero på ett utbyggt fjärrvärmenät med högre andel förnybart bränsle.

Syfte

Syftet med förstudien Grön energi från Geotermi är att besvara följande frågor:

  • Vilken ny teknik finns inom borrområdet och vilken värmekraft finns för produktion av förnybar värme och el?
  • Vilka geologiska förutsättningar finns det för geotermi i Skåne med utgångspunkt i ny teknik?
  • Hur kan grön värmekraft integreras som en del i en koldioxidsnål ekonomi?
  • Vilka tekniska hinder och/eller förutsättningar finns det för geotermi och värmekraft i Skåne?
  • Vilka ekonomiska hinder och/eller förutsättningar finns det för geotermi och värmekraft i Skåne?
  • Vilka marknadsförutsättningar och tillväxtpotential finns det för geotermi i Skåne?
  • Vilka exportmöjligheter finns det för ny teknik till andra regioner?
  • Vilka affärsmodeller för geotermi och värmekraft finns i Skåne?

Målgrupp

Förstudiens målgrupper är offentliga aktörer, energibolag, branschorganisationer och forskningsaktörer. Även regionala konsumenter såsom företag och medborgare som ställer högre krav på leverans av grön energi är målgrupper.

Förväntat resultat

Förstudien förväntas kunna visa förutsättningarna för att producera grön el och fjärrvärme från geotermisk energi med hjälp av spetsteknologi på området. På längre sikt kan det finnas möjligheter att ta projektet vidare till en demo- eller pilotfas som i sin tur kan leda till gröna jobb i regionen.

 

För mer information om Grön energi från Geotermi, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

80 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

10 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

200 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

290 000 kr

Privat medfinansering

Againity

50 000 kr

 

Privat medfinansering

Climeon

52 800 kr

 

Privat medfinansering

EON

10 000 kr

 

Summa privat medfinansering

112 800 kr

Total medfinansering

402 800 kr

53,07 %

Summa EU-medel

356 130 kr

46,93 %

Total finansiering

758 930 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201396

Projektägare

Länsstyrelsen i Skåne län

Projektledare

Peter Odhner
Länsstyrelsen i Skåne län
0708-743464

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden