Tillväxtverket
Hållbart byggande

Grön BoStad Stockholm

Geografiskt område: Stockholm

Projektperiod: 1 augusti 2016 – 30 november 2020

KTH, Sustainable Innovation, IVL och Länsstyrelsen i Stockholms län har fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionalfond för att växla upp Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling med fokus på tillväxt i små och medelstora företag.

Grön Bostad

Kartan illustrerar Grön BoStads erbjudanden till företag

Kommunal upphandling, införande av testbäddar, kunskapsstöd och rutiner för samarbete är några av de möjligheter och utmaningar små och medelstora företag står inför när det gäller Stockholms stadsutveckling. Nu har ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm tagit fram en modell för att möta utmaningarna och pusha Stockholms stadsutveckling i rätt riktning.

 

Testbäddar och stöd i kommunala upphandlingar nyckeln till framgång

”Cleantechföretag har tidigare inte haft möjlighet att visa upp sina innovationer i verkliga och vanliga byggnader”, fastställer Erik Stenberg, projektledare för GrönBostad och forskare vid KTH. Det finns därmed ett behov av att avsätta mer resurser för testbäddsverksamhet.

Här kommer Svenska Miljöinstitutet, IVL, som en del av projektet Grön BoStad att erbjuda företagen stöd i form av testbäddar. Ett annat hinder är att små och medelstora företag sällan får delta i kommunala upphandlingar, vilket hämmar kommersialiseringen av hållbara produkter och lösningar men även regional tillväxt. Därför kommer Länsstyrelsen att skapa en arena där företagen får stöd i form av verktyg, kunskap och situationer som krävs för att träffa och möta möjliga beställare. Även möjligheten att länka till kommunala processer erbjuds företagen. Kunskap och metoder inom Internet of things, nudging och regional samverkan är andra viktiga komponenter i samhällsbyggnadsprocessen. Här kommer KTH att kunna bidra med kompetens och se till att företagen får tillgång till den senaste kunskapen.

 

Kommunerna sitter på mycket makt

”Lagen om offentlig upphandling är en möjlighet där kommunernas roll bör revideras”, säger Erik Stenberg. Kommuner är nyckelaktörer när det gäller hållbar stadsbyggnad men i många år har kommunala regleringar av särkrav motverkats av politiken som bygger på en stark nationell bygglag. Kommunala upphandlingsfrågor är därför en knäckfråga som Sustainable Innovation kommer att arbeta med under projektperioden.

 

Minskad segregation viktig del av hållbar stadsutveckling

Svensk stadsutveckling har länge handlat om att få in innovativ miljöteknik i bostadsbyggandet, medan arbetet med att lösa sociala frågor ofta sker i befintliga bostäder i miljonprogramsområden. Projektledare Erik Stenberg vill arbeta med att väva ihop social hållbarhet och innovativ miljöteknik i stadsbyggandet och titta på hela regionen som en sammanhängande organism. Segregationen i Stockholmsregionen fortsätter att öka och därmed blir bostadsbyggandet ett sätt att inkludera och adressera segregationsproblematiken. Genom att kraftsamla den kunskap som finns i Stockholmsregionen vill Grön BoStad adressera dessa utmaningar och skapa ett lite grönare, lite smartare, lite hållbarare bostadsbyggande och stad.

Läs mer om stadsutveckling för minskad segregation på KTH:s webbplats

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kungliga tekniska högskolan

11 263 576 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Stockholms län

964 533 kr

 

Offentlig medfinansering

Sustainable Innovation i Sverige AB 5567534010

10 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

22 228 109 kr

Privat medfinansering

IVL projektfinansiering

10 000 000 kr

 

Summa privat medfinansering

10 000 000 kr

Total medfinansering

32 228 109 kr

51,47 %

Summa EU-medel

30 387 183 kr

48,53 %

Total finansiering

62 615 292 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201070

Projektägare

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Erik Stenberg
Kungliga Tekniska Högskolan
08 790 83 92

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden