Tillväxtverket
Hållbart byggande

Grön BoStad Stockholm 2019-2021

Geografiskt område: Stockholm

Projektperiod: 1 december 2020 – 30 april 2022

Grön BoStad Stockholm har bedrivits som projekt sedan 2016 i syfte att bidra till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling. Nu har projektet Grön BoStad Stockholm 2019-2021 beviljats medel för att fortsätta arbetet med att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att minska hindren för små och medelstora företags tillväxt.

Bakgrund

Grön BoStad Stockholm vill ta fram branschöverskridande aktiviteter för små och medelstora företag och på så sätt bidra till ökad tillväxt i dessa. Genom att öka kunskap och minska hinder, lyfta fram goda exempel och stärka processer kommer projektet att kunna påverka den stora kraftsamling som just nu pågår inom bostadssektorn och driva den mot en mer hållbar stadsutveckling.

Projektet har beviljats medel för totalt fem år. Under dessa år har bland annat följande aktiviteter genomförts:

 • Delprojekt Testbäddar – stärkt små och medelstora företags förmåga att sälja produkter på hem- och exportmarknad. För att nå det projektövergripande målet behöver fler goda lösningar lyftas in på marknaden.
 • Delprojekt Upphandling – genomfört aktiviteter inom Utveckling av projektstruktur, Urval och utveckling av små och medelstora företag och demonstrationer, Genomförande av innovationsupphandlingar och Kommersialisering genom ett dynamiskt inköpssystem för solel tillsammans med HBV. På kort sikt leder det till att efterfrågan på hållbara tjänster och produkter ökar. För att nå det projektövergripande målet behöver fler goda lösningar efterfrågas.
 • Delprojekt Arenan – undersökt möjligheterna att bygga en plattform för bostadsfrågor i länet genom seminarier, möten och deltagande i konferenser.
 • Delprojekt Kunskap - skapat bättre förutsättningar för små och medelstora företag att kunna bidra till hållbart boende genom ökad kunskap.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att bidra till ökad tillväxt hos regionens små och medelstora företag som leder till att fler gröna, smarta och hållbara bostäder byggs, förvaltas och underhålls i Stockholms län.

Målgrupp

Projektets primära målgrupper är:

 • Små och medelstora företag som har mindre än 250 anställda och som har potential att växa genom stöd inom demo och marknadsintroduktion på hemmamarknad eller export.
 • Små och medelstora företag som bidrar till grönare, smartare och fler hållbara bostäder, vilket i sin tur leder till en koldioxidsnålare ekonomi.
 • Beställare, så som kommuner eller kommunala och privata bostadsbolag, som är i begrepp att initiera tillfälliga bostäder, nybyggnations-, omvandlings- eller renoveringsprojekt med höga hållbarhetsambitioner.

Projektets sekundära målgrupper är:

 • Projektets resurser av forskare som både kommer att lära ut och lära, samt vidareförmedla den nya kunskapen till sakägare.
 • Upphandlande konsulter på områden där projektgruppen inte har egen kunskap.

Förväntat resultat

Grön BoStad Stockholm förväntas leda till:

 • 50 nya arbetstillfällen hos deltagande små och medelstora företag
 • 75 samarbetande små och medelstora företag
 • 150 medverkande små och medelstora företag
 • att 10 kommuner deltagit i någon aktivitet
 • att 5 kvinnor och/eller kvinnligt ledda små och medelstora företag engagerats
 • att 5 engagerade små och medelstora företag leds av personer med utländsk bakgrund
 • att 5 grupper ur civilsamhället involverats i delprojekt

För mer information om Grön BoStad Stockholm, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

IVL Svenska miljöinstitutet AB

4 000 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kungliga tekniska högskolan

4 945 112 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Stockholms län

731 626 kr

 

Offentlig medfinansering

Stockholm Innovation & Growt AB

1 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sustainable Innovation i Sverige AB 5567534010

4 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

15 176 738 kr

Total medfinansering

15 176 738 kr

100 %

Total finansiering

15 176 738 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201898

Projektägare

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Erik Stenberg
Kungliga Tekniska Högskolan
08-790 83 92

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden