Tillväxtverket
Hållbart byggande

Förstudie Vätgas och energilagring

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 juni 2019 – 30 april 2020

Gotland har som vision att vara en världsledande ö när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Förstudie Vätgas och energilagring ska undersöka förutsättningarna för småskalig fossilfri energiproduktion och energilagring på Gotland.

Bakgrund

Under vissa delar av året har Gotland en överkapacitet av energi från sol och vind. Den energin går ofta förlorad på grund av en underdimensionerad kabel till fastlandet, samt små resurser till energilagring på ön. Samtidigt finns det sektorer i samhället som är känsliga för avbrott och störningar, såsom sjukvård, livsmedelsproduktion och tillgång på drivmedel till fordon. Förstudie Vätgas och energilagring ska undersöka möjligheten till att lagra energi i mindre mobila vätgasanläggningar. Experter och företagare kommer att arbeta tillsammans inom ramen för förstudien för att undersöka Gotlands förutsättningar kopplat till detta.

Syfte

Förstudie Vätgas och energilagring ska resultera i rapporter med kartläggningar och analyser inom tre fokusområden:
• Vilka förutsättningar det finns för vätgasproduktion och lagring på Gotland.
• Vilka användningsområden det finns för vätgas.
• Ekonomi kring vätgasproduktion ur ett samhälls-, marknads-, och konkurrensperspektiv.

Målgrupp

Förstudiens målgrupper är:
• Aktörer som kan använda vätgas i företaget/produktionen
• Försvarsmakten, representanter för samhällsfunktioner, drivmedelsleverantörer, livsmedelsproducenter
• Aktörer med samordningsansvar för Gotlands energiförsörjning
• Experter och rådgivare

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt ska Förstudie Vätgas och energilagring bidra med kunskap om lokal förnybar energiproduktion baserat på produktion och lagring via vätgas. Resultatet ska leda fram till att projektets aktörer ska kunna fatta beslut om fortsatt verksamhet inom området. På längre sikt finns en förhoppning om att arbetet ska leda till en hundraprocentig produktion av lokal förnybar el till år 2040.

För mer information om Förstudie Vätgas och energilagring, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Gotlands kommun

400 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Privat medfinansering

Lantbrukarnas Ekonomi AB

193 239 kr

 

Summa privat medfinansering

193 239 kr

Total medfinansering

593 239 kr

100 %

Total finansiering

593 239 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202306

Projektägare

Lantbrukarnas Ekonomi- AB

Projektledare

Josefin Knudsen
Lantbrukarnas Ekonomi- AB
073-641 37 03

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden