Tillväxtverket
Hållbart byggande

Förstudie samverkan i bygg- och fastighetssektorn

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 april 2015 – 31 december 2015

Såväl nationellt som regionalt finns ambitioner att fram till år 2050 halvera energianvändningen i bebyggelsen. För att lyckas måste nya byggnader utformas för mycket låg energianvändning och det befintliga byggnadsbeståndet renoveras och förvaltas med bästa tillgängliga teknik så att teknisk prestanda förbättras.

I dag saknas en enande kraft i Örebroregionen som kan ta tillvara utvecklingsfrämjande projekt och generera kunskapsåterföring av resultat inom bygg- och fastighetsbranschen. Förstudien ska kartlägga och beskriva nuvarande samverkansinitiativ, både lokala och regionala, samt dess intressenter för att sedan ge förslag till utveckling och organisering av ett samverkansinitiativ i Örebro Län.

Förstudie samverkan i bygg- och fastighetssektorn ska också resultera i minst ett större regionalt eller interregionalt utvecklingsprojekt med fokus på Örebro Län, som kan stödja och göra samverkansinitiativet mer bärkraftigt. Utfallet förväntas bli en fördjupad regional samverkan i Örebro län för att främja byggnader med mycket låg energianvändning.

Projektets mål är leverans av en förstudierapport med förslag till ett genomförandeprojekt som ska främja samverkan och kunskapsuppbyggnad för byggande, renovering och förvaltning av nära-noll-energi byggnader.

Mottagare av förstudien är Region Örebro län samt offentliga aktörer såsom kommunala fastighetsbolag i och utanför Örebroregionen. Mottagare är också de regionala energikontoren i Östra Mellansverige och intressenter för regionala samverkansnätverk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

183 233 kr

 

Summa offentlig medfinansering

183 233 kr

Total medfinansering

183 233 kr

50 %

Summa EU-medel

183 233 kr

50 %

Total finansiering

366 466 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200194

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Dag Lundblad
Örebro Läns Landsting
019 602 63 29

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden