Tillväxtverket
Hållbart byggande

Förstudie Geolagring Värme Kyla

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 15 november 2016 – 30 september 2017

Förstudieprojektet Geolagring Värme Kyla ska göra en strategisk genomlysning på systemnivå av energiförsörjningen på Östersunds sjukhus i Jämtland.

Geolagring Sjukhus Östersund Jämtland Härjedalen Hållbart byggande

Bakgrund

Region Jämtland Härjedalen ska under de närmaste åren göra stora investeringar för att ersätta föråldrad utrustning för process- och komfortkyla i regionens sjukhusmiljöer. Den utrustning som idag används har ingen funktion för värmetillförsel utan all energi för uppvärmning tillförs via fjärrvärme. Nu ska förstudieprojektet undersöka möjligheter att återanvända den överskottsvärme som idag släpps ut i atmosfären från serverhallar, diagnosutrustningar och matberedningen.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet kommer att skapa ett detaljerat underlag som ligger till grund dels för ett långsiktigt energieffektiviseringsarbete, dels till ett genomförandeprojekt under perioden 2017-2020. Detta sker genom att projektet utvärderar vilka insatser som kan planeras för att minska energiåtgången.

Kopplingen till det regionala näringslivet sker genom samverkan med ett antal leverantörer av tjänster och material. Deras kompetens är i hög grad beroende av offentliga kunder, som genom upphandling och drift av modern utrustning medverkar till införande av motsvarande teknik hos andra aktörer inom fastighet och industri. Region Jämtland Härjedalen har genom sin funktion en roll som drivande i klimatarbetet genom att agera beställare av ny klimatsmart teknik.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

249 959 kr

 

Summa offentlig medfinansering

249 959 kr

Total medfinansering

249 959 kr

50 %

Summa EU-medel

249 958 kr

50 %

Total finansiering

499 917 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201245

Projektägare

Jämtlands Läns Landsting

Projektledare

Stefan Östlund
Jämtlands Läns Landsting
063 14 77 61

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden