Tillväxtverket
Hållbart byggande

Förstudie Energisamverkan Blekinge

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 juni 2018 – 28 februari 2019

I Blekinge, såsom i många andra län, finns behov av att bygga nytt och rusta upp fastighetsbeståndet. Förstudie Energisamverkan i Blekinge vill inför en sådan satsning undersöka möjligheterna för samverkan och kunskapsutbyte inom regional utveckling av lågenergibyggnader, samt ökad användning av förnybar energi och egenproduktion.

Bakgrund

Bostads- och servicesektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Regional utveckling av lågenergibyggnader och ökad användning av förnybar energi tros bli hämmad av brist på kompetens och resurser. Genom att identifiera och sammanföra olika aktörer skulle en utveckling av produkter för att integrera energiproduktion i byggnader möjliggöras. En stor potential för energieffektivisering ses i att bygga rätt från början och redan då satsa på förnybara energikällor.

Syfte

Syftet med förstudien är att få fram ett underlag för samverkan mellan kommunala fastighetsförvaltningar och bolag , Blekinge tekniska högskola och energiklustret i Karlshamn för att ta tillvara goda exempel och erfarenheter som gjort bland deltagarna. Det i sin tur ska leda till en ansökan om ett längre genomförandeprojekt inom koldioxidsnål ekonomi med fokus på att få fler klimatsmarta byggnader i Blekinge.

Målgrupp

Förstudiens målgrupp är i första hand samarbetspartners inom offentlig och privat sektor, samt tänkta medfinansiärer inför ett genomförandeprojekt. Underlag som tas fram efter genomförd förstudie planeras även att lämnas till länsstyrelsen och aktörer inom bygg- och energisektorn.

I ett eventuellt genomförandeprojekt ses andra fastighetsaktörer, byggbranschen och företag som erbjuder energismarta lösningar som potentiella målgrupper.

Förväntat resultat

Förstudien har fyra alternativa utfall:

  • Planerade samarbetspartners ser ett intresse för att gå vidare med ansökan om ett genomförandeprojekt med fokus på att bygga upp en kunskapsplattform. Det skulle också innebära en kompetenshöjning av ett bredare aktörsspektrum.
  • Att samarbetspartners väljer ett enklare erfarenhetsutbyte med enbart interna gruppmöten ett par gånger om året.
  • Ett fåtal av förstudiens planerade samarbetspartners vill vara med och medfinansiera plattformen, vilket skulle innebära att ett genomförandeprojekt ej är möjligt.
  • I samband med en workshop ta en åtgärdsplan fram som kan bifogas ansökan som delprojekt.

På längre sikt skulle ett genomförandeprojekt leda till att en plattform byggts upp för kompetens- och projektutveckling inom energismarta byggnader i Blekinge.

För mer information om Förstudie Energisamverkan i Blekinge, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

90 684 kr

 

Summa offentlig medfinansering

90 684 kr

Total medfinansering

90 684 kr

50 %

Summa EU-medel

90 684 kr

50 %

Total finansiering

181 368 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201627

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projektledare

Katrine Svensson
Energikontor Sydost AB
073-508 85 29

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden