Tillväxtverket
Hållbart byggande

Förstudie Energieffektivisering inom offentliga sektorn

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 25 september 2017 – 28 februari 2018

En satsning på energieffektivisering skulle kunna ge Sverige flera positiva effekter, bland annat nya exportmarknader och en möjlighet att exportera överskott av förnybar energi till andra länder. Det skulle även kunna leda till en minskning av effektbehovet, vilket är högaktuellt för att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion. För Sverige och svenska företag är energieffektivisering en viktig framtidsfråga.

Bakgrund

Det finns en stor potential till förbättrad energieffektivisering i samhället. För att öka takten i Sverige är den offentliga sektorn en viktig aktör, då den är en stor upphandlare som påverkar energieffektiviseringen både direkt och indirekt. Förstudien Energieffektivisering inom offentliga sektorn ska analysera förutsättningar för att driva ett energieffektiviseringsprojekt inom den offentliga sektorn i Östra Mellansverige. Ett sådant projekt kräver engagemang och en förankringsprocess kommer därför genomföras inom regionens kommuner och landsting.

Syfte

Förstudien syftar till att besvara hur ett genomförandeprojekt ska planeras. Det finns även ett syfte att ta fram och förankra aktiviteter och inriktning inför ett genomförandeprojekt.

Målgrupp

Mottagare av förstudien är:

 • intressenter som kommer att ingå i genomförandeprojektet
 • regional utvecklingsansvariga
 • länsstyrelserna i Östra Mellansverige
 • energikontor
 • samverkansparter

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet är uppbyggt kring tre hypoteser:

Hypotes 1

 • Förstudien visar att intresse finns hos ett stort antal aktörer för att driva ett genomförandeprojekt.
  • Energieffektiviseringsföretagen kommer då gå vidare och lämna in en ansökan för ett sådant projekt.

Hypotes 2

 • Aktörerna visar inget intresse för energieffektivisering.
  • Energieffektiviseringsföretagen kommer då avbryta vidare arbete med en genomförandestudie.

Hypotes 3

 • Aktörerna visar intresse men har andra idéer än de som Energieffektiviseringsföretagen haft från början.
  • Projektet kommer då att ändra innehåll.

På längre sikt avser förstudien öka antalet genomförda projekt för energieffektivisering inom offentlig sektor.

 

För mer information om Förstudie Energieffektivisering inom offentliga sektorn, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

20 130 kr

 

Offentlig medfinansering

Sveriges kommuner och landsting

6 600 kr

 

Summa offentlig medfinansering

26 730 kr

Privat medfinansering

Elajo

6 600 kr

 

Privat medfinansering

IN

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Installatörsföretagen

10 000 kr

 

Privat medfinansering

Rejlers

16 500 kr

 

Summa privat medfinansering

93 100 kr

Total medfinansering

119 830 kr

50,11 %

Summa EU-medel

119 307 kr

49,89 %

Total finansiering

239 137 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201491

Projektägare

Ideella Fören Energieffektiviseringsföretage Fir

Projektledare

Lotta Bångens
Ideella Fören Energieffektiviseringsföretage Fir
070-3439212

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden