Tillväxtverket
Hållbart byggande

Energisamverkan Blekinge

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 oktober 2019 – 10 maj 2022

Projektet Energisamverkan Blekinge bygger en plattform med inriktning på hållbara och koldioxidsnåla byggnader, samt byggnadens roll i energisystemet. Projektet ska höja kunskapen hos offentliga och privata fastighetsägare om materialval, energieffektivisering, digitalisering, egen energiproduktion samt energilagring i byggnader.

Bakgrund

Projekt Energisamverkan Blekinge är ett samverkansprojekt mellan Energikontor Sydost, Ronneby kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Netport Science Park AB. Tillsammans ska de bidra till samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle. Plattformen ska jobba med kunskapshöjning, utveckling av riktlinjer och fallstudier. Energisamverkan Blekinge baseras på en förstudie om vilka behov som fanns hos offentliga fastighetsaktörer i Blekinge.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att regionala aktörer bygger, förvaltar och renoverar fastigheter på ett hållbart sätt med bästa energiprestanda och mycket låg klimatpåverkan. Projektmålet är att etablera en nätverksplattform för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning om hållbara och koldioxidsnåla byggnader i Blekinge. Plattformen ska kunna drivas vidare även efter projektets slut.

Energisamverkan Blekinge ska även bidra till att:

  • Etablera en ny regional plattform för utveckling och struktur för kontinuerligt erfarenhetsutbyte med inriktning på normbildande och lärande.
  • Etablera former för samverkan och erfarenhetsutbyte med andra liknande regionala plattformar i Sverige.
  • Aktörerna i plattformen minskar sin energianvändning genom ökad förmåga att ställa klimat- och energikrav vid upphandling och systematisk användning av livskostnadsanalyser inför teknikval kopplade till hållbara och koldioxidsnåla byggnader.
  • Öka deltagarnas möjligheter att planera och arbeta med hållbara byggnader vid renovering och nybyggnation.
  • Fler aktörer i plattformen ökar sin egen produktion av förnybar energi och ökar andelen förnybar energi i sin energianvändning.
  • Fler aktörer i länet satsar på effektiv och smart lagring av energi både när det gäller enskilda byggnader och stadsdelar.

Målgrupp

Primär målgrupp är offentliga och privata fastighetsägare. Företag inom leverantörssidan, byggkonsulter, myndigheter och branschorganisationer är projektets sekundära målgrupp.

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas den plattform som byggs upp vara väl etablerad för samverkan mellan offentlig och privat näring samt akademin. Plattformen ska bidra till långsiktig regional kunskapsuppbyggnad för energieffektivt byggande och förvaltning med låg klimatbelastning. Samverkansstrukturen fortsätter att utvecklas och fler organisationer och företag ansluter sig, vilket leder till att kontinuiteten upprätthålls.

För mer information om Energisamverkan Blekinge, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Karlshamns kommun

120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlskronahem

120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Blekinge län

128 280 kr

 

Offentlig medfinansering

Olofströmshus AB

120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

1 120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Ronnebyhus

120 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 728 280 kr

Total medfinansering

1 728 280 kr

100 %

Total finansiering

1 728 280 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202470

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projektledare

Katrine Svensson
Energikontor Sydost AB
0454-56 37 99

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden