Tillväxtverket
Hållbart byggande

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2019 – 30 april 2022

Bostäder och service stod 2017 för närmare 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det innebär stora möjligheter för att fortsätta arbetet med att energieffektivisera denna sektor. Projektet Energikontor i samverkan för smartare energianvändning menar att samarbete är en möjlig lösning.

Bakgrund

Energikontoret Region Örebro län har tidigare genomfört ett projekt kallat ”Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan”. Utifrån de erfarenheter och lärdomar som då framkom har fördjupningar och avgränsningar gjorts. Det har även fångats upp tematiska områden som inte ingick i det projektet men där potential identifierats. Slutligen har det mynnat ut i det nya projektet Energikontor i samverkan för smartare energianvändning där samarbete mellan energikontoren och andra viktiga aktörer har stärkts och utvecklats. Genom samarbetet kan aktörerna dela med sig av respektive styrkor och minimera risken för fallgropar.

Mål

Projektets mål är att stärka förutsättningarna för en mer resurseffektiv energianvändning i bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet i Östra Mellansverige.

Projektet har även ett antal delmål:

 • Målgruppen har fått information om resurseffektiv energianvändning.
 • Ökad kunskap om resurseffektiv energianvändning hos målgruppen.
 • Ökat stöd för konventionella och/eller innovativa lösningar hos målgruppen.
 • Ökat erfarenhetsutbyte mellan och inom målgruppen.

Målgrupp

Primär målgrupp är bostadsrättsföreningar, ägare och förvaltare av flerfamiljsbostäder och offentliga byggnader.

Sekundära målgrupper:

 • Energieffektiviseringsföretag – projektet ökar efterfrågan av produkter.
 • Energitjänsteföretagen – projektet ökar efterfrågan av tjänster
 • Kompetensförsörjningsorgan och lärosäten – projektet ökar behovet av kompetensförsörjning.
 • Övriga intressenter – fastighetsägarna, Almi, länsstyrelserna, energi- och klimatrådgivarna.

Förväntat resultat

Vid avslut förväntas projektet ha bidragit till att:

 • Lönsamheten hos bostadsföretag och offentliga förvaltare av lokaler har ökat tack vare effektivare energianvändning.
 • Bostadsföretag och offentliga förvaltare av lokaler har en mer hållbar energianvändning än tidigare.
 • Efterfrågan ökar på produkter och tjänster som bidrar till en hållbar energianvändning.
 • Samverkan mellan bostadsföretag ökar.
 • Investeringar kommer till stånd, bland annat genom stöd från Klimatklivet.
 • Kompetens ökar och kontaktnät stärkts för energi- och klimatrådgivare i Östra Mellansverige.

På längre sikt förväntas bostadsföretag och förvaltare av offentliga lokaler i Östra Mellansverige ha en effektiv energianvändning per producerad enhet, samt bidra till en koldioxidsnål ekonomi och konkurrenskraft.

För mer information om Energikontor i samverkan för smartare energianvändning, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Energikontoret i Mälardalen AB

306 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

980 137 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

600 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

1 083 863 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

1 083 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

981 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 334 000 kr

Total medfinansering

5 334 000 kr

50 %

Summa EU-medel

5 333 410 kr

50 %

Total finansiering

10 667 410 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201862

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Stefan Bernström
Örebro Läns Landsting
019-602 63 24

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden