Tillväxtverket
Hållbart byggande

Energieffektivisering i offentlig sektor - EnOff

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 september 2018 – 31 december 2021

Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålet på 100 procent förnybar elproduktion. Det bidrar också till att minska effektbehovet och belastningen på elnätet. Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar.

Bakgrund

Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet, det bidrar även till minskade utgifter, bättre inomhusmiljö och lägre utsläpp till miljön. Trots det finns många outnyttjade åtgärder. Enligt en rapport utförd av International Energy Agency (IEA) konstateras att endast en tredjedel av den lönsamma potentialen för energieffektivisering kommer att vara genomförd år 2035. För att öka takten för energieffektivisering i Sverige blir den offentliga sektorn och dess upphandlingar därför en viktig del.

Mål

Projektets övergripande mål är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige har stärkt sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställer utmanande krav i upphandlingar och projekt. Målet är även att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige har bidragit till en koldioxidsnål ekonomi och till stärkta offentliga finanser på lång sikt.

Målgrupp

Projektets målgrupp har tagits fram efter förstudiens kartläggning.

Primära målgrupper:

 • Yrkesgrupper inom offentlig sektor
 • Upphandlingsenheter
 • Miljö-, energi- och klimatstrateger
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsförvaltning
 • Driftorganisationer

Sekundära målgrupper

 • Leverantörer av tjänster och produkter
 • Myndigheter
 • Högskolor
 • Energikontor

Förväntat resultat

Efter genomfört projekt förväntas följande resultat:

 • Deltagande offentliga aktörer ska ha ökat kunskap hur de konkret kan arbeta med energieffektivisering i projekt och knutit kontakter i andra organisationer.
 • En ökad medvetenhet i ledningen hos offentliga aktörer om energieffektiviseringens roll i klimatarbetet samt större kunskap om hur energieffektivisering kan skapa utvecklingsmöjligheter för det regionala näringslivet.
 • Bättre kravställande avseende energieffektivisering i offentliga upphandlingar samt förenkling vid upphandling av energitjänster.
 • En högre andel av offentliga aktörers projekt utvärderas i efterhand med avseende på ställda krav på energieffektivisering och att erfarenheter av genomförande av projekt bättre tas tillvara.
 • Offentliga aktörer har verktyg för att värdera andra aspekter än energi i projekt och har metoder för att kommunicera detta.
 • Locka fler till branschen genom att fler anser att energieffektivisering är en attraktiv och innovativ bransch.

För mer information om Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Enköpings kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Futurum

288 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Hallstahammars kommun

697 653 kr

 

Offentlig medfinansering

Habo kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Knivsta kommun

129 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsgården fastigheter AB

46 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Nämnden för offentlig upphandling

357 720 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

600 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

840 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Skinnskattebergs kommun

61 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Sveriges kommuner och landsting

311 520 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

255 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

1 700 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Upphandlingsmyndigheten 2021006610

357 720 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebroporten Fastigheter AB 5561678276

143 150 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 887 363 kr

Privat medfinansering

Bengt Dahlgren Stockholm AB

63 360 kr

 

Privat medfinansering

Elajo El och Energiteknik

63 360 kr

 

Privat medfinansering

Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

1 700 000 kr

 

Privat medfinansering

Gunnar Karlsen Sverige AB

63 360 kr

 

Privat medfinansering

Installatörsföretagen

1 002 140 kr

 

Privat medfinansering

Rejlers Energiprojekt AB

63 360 kr

 

Privat medfinansering

Systemair Sverige AB

63 360 kr

 

Summa privat medfinansering

3 018 940 kr

Total medfinansering

8 906 303 kr

58,90 %

Summa EU-medel

6 214 538 kr

41,10 %

Total finansiering

15 120 841 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201699

Projektägare

Ideella Fören Energieffektiviseringsföretage Fir

Projektledare

Annika Marmbrandt
Ideella Fören Energieffektiviseringsföretage Fir
073-048 23 02

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden