Tillväxtverket
Hållbart byggande

Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne - från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 april 2019 – 31 december 2019

Genom förstudien Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne – från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader ska kommuner få stöd med att ta fram beslutsunderlag och fatta politiska beslut om storskaliga energieffektiviseringsprojekt. Visionen är en bättre arbets- och boendemiljö för skola, vård och omsorg och hundratals nya arbetstillfällen när projekten genomförs.

Bakgrund

Projektägaren för förstudien har räknat ut att det idag finns ett besparingsutrymme på 420 miljoner kronor årligen genom förbättrad energieffektivisering i kommunala lokaler i Skåne. Pengar som egentligen skulle gått till värdehöjande kapitalkostnader i samma lokaler. Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne – från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader fokuserar på fastighetsstrateger, ekonomichefer och politiker och ska se till att de har tillräcklig kompetens och ett beslutsunderlag att göra storskaliga energieffektiviseringsåtgärder. Inom ramen för förstudien kommer kompetensutbyte med andra kommuner att ske.

Mål

Målet med förstudien är att besvara följande frågeställningar:

  1. Varför ska vår kommun engagera sig i energieffektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning?
  2. Vilken målbild har vår kommun avseende energieffektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning?
  3. Hur långt ifrån målbilden är vår kommun och vad behöver vi göra för att uppnå målbilden?
  4. Vad kostar det jämfört med idag?
  5. Vad vinner kommunen?
  6. Hur genomför kommunen ett storskaligt energieffektiviseringsprojekt?
  7. Vad kan vi göra själva och vad behöver vi hjälp med?

Målgrupp

Förstudiens målgrupp är kommunala fastighetsstrateger, driftstekniker, ekonomichefer och politiker.

Förväntat resultat

Efter avslutad förstudie förväntas fem kommuner ha genomfört en fastighetsbesiktning (inklusive LCC kalkyl) och en utvärdering av sina administrativa rutiner. Fem kommuner förväntas även, med stöd av en energiexpert, ha tagit fram handlingsplaner (inklusive ett ekonomiskt beslutsunderlag omfattande alla kommunägda lokaler) för ett genomförandeprojekt.

För mer information om Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne – från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

250 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

400 000 kr

50 %

Total finansiering

800 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202396

Projektägare

Länsstyrelsen i Skåne län

Projektledare

Hanna Savola
Länsstyrelsen i Skåne län
010-224 16 24

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden