Tillväxtverket
Hållbart byggande

Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 januari 2018 – 31 oktober 2021

Projektet Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus ska lyfta fram stöd för övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom innovativa systemlösningar med en hög grad av energieffektiviseringsinsatser. 

Bakgrund

Efter att ha arbetat med energieffektiviseringar och förnybara energilösningar i drygt 20 år har Landstinget Västernorrland visat på långt bättre resultat än förväntat och energianvändningen har reducerats med 40 procent. De goda resultaten beror till stor del på åtgärdsinsatser på ventilations-, värme-, kyl- och belysningssystem samt förbättringar i byggnadernas klimatskal.

Landstinget Västernorrland har ett fastighetsbestånd från främst 1950- till 1980-tal, vilka nu är i stort behov av ombyggnation. Detta bör göras ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv för att möta befintliga och kommande krav på energi-, miljö- och klimatbelastning. En viktig komponent blir här att utveckla och installera högeffektiva ventilationslösningar för en tredjedel av Sundsvalls sjukhus huvudbyggnad.

Syfte

Projektets syfte är att uppnå hög energieffektivitet, bra inomhusklimat samt skapa förutsättningar för att bibehålla rätt ventilationsflöden vid framtida lokalombyggnader.

Målgrupp

För projektet finns fyra målgrupper:

  1. Region Västernorrland
  2. landsting/regioner och andra fastighetsägare med komplexa lokaler och fastigheter
  3. entreprenörer och projektörer inom installations- och byggnadssektorn
  4. studenter med energiinriktning på universitet och högskolor.

Åtgärden är av stort strategiskt värde för Landstinget Västernorrland där de förväntade resultaten kan växlas upp och användas som en standardlösning vid framtida ventillationsbyggnader.

Förväntat resultat

Vid projektets avslut förväntas följande resultat:

  • Att årligen reducera koldioxidbelastningen med 420 ton CO2 och energianvändningen med 1850 MWh.
  • Att ha tagit fram en utvecklad metod som lett fram till ett generellt koncept för ombyggnation av komplexa ventilationssystem. Resultaten från projektet väntas vara vägledande för hur Landstinget Västernorrland bygger om och anpassar befintliga ventilationslösningar i byggnader och sjukvårdslokaler med höga kvalitetskrav på inomhusklimat, flexibilitet samt låg energianvändning och klimatbelastning.
  • Att projektets erfarenheter och kunskaper spridits till projektets målgrupper.

På längre sikt skulle ett lyckat resultat av projektet kunna vara vägledande för implementering av nya innovativa ventilationslösningar i det befintliga fastighetsbeståndet i stora delar av Sverige.

 

För mer information om Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Västernorrlands läns landsting

10 556 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västernorrland 2321000206

10 556 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

21 112 000 kr

Total medfinansering

21 112 000 kr

66,67 %

Summa EU-medel

10 553 504 kr

33,33 %

Total finansiering

31 665 504 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201539

Projektägare

REGION VÄSTERNORRLAND

Projektledare

Jan Lindberg
REGION VÄSTERNORRLAND
070-5771589

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden