Tillväxtverket
Hållbart byggande

DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 15 augusti 2017 – 15 juni 2021

Projektet DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet ska utveckla, pröva och utvärdera ett nytt arbetssätt för resurseffektiva dialogprocesser som stärker Luleå kommuns roll som föregångare och dialogpart för näringslivet.

doktorand, hållbartbyggande

Projektet ska med hjälp av en doktorand utveckla ett nytt arbetssätt för resurseffektivitet. Foto: Sofia Sabel, Image bank Sweden

Bakgrund

Bostadsmarknadsanalysen 2015 pekar på ett omfattande och långsiktigt behov av arbetskraftsinflyttning till Norrbotten. Bristen på bostäder i och i närhet till centralorterna riskerar att försvåra rekryteringar. Attraktiva bostäder och livsmiljöer behövs för att flera ska vilja komma till länet, etablera sig och stanna kvar.

Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets totala energi- och resursanvändning samt klimatpåverkan. Inom denna sektor finns därför ett stort behov av att hitta fler koldioxidsnåla lösningar samt att utveckla en mer inkluderande kultur och lika villkor för att kunna rekrytera ny arbetskraft till bostadsbyggandet.

För att lyckas med detta krävs samverkan mellan kommuner och näringsliv, inte minst med aktörer som byggherrar, exploatörer och entreprenörer som är beredda att satsa i Norrbotten. Mot bakgrund av det ovan nämnda, arbetar Luleå kommun aktivt för att få fart på bostadsbyggandet i och omkring staden.

Projektet DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet är en satsning som ska stärka processerna kring resurseffektivt bostadsbyggande i Luleå kommun. Projektet genomförs i nära samarbete med Luleå tekniska universitet och med en referensgrupp bestående av Luleå Näringsliv AB, Sveriges byggindustrier och Fastighetsägarna med flera. Projektet ska ta rygg på två pågående processer: implementering av Byggdialog Luleå och Projektdialogen på Kronan.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets mål är att utveckla, pröva, utvärdera och utbyta erfarenheter om ett nytt arbetssätt för resurseffektiva dialogprocesser, från idé till konkreta bostadslösningar. En viktig del i projektets genomförande är rekryteringen av en doktorand som ska vara verksam både hos Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Doktoranden ska arbeta tillsammans med projektgruppen för att vetenskapligt underbygga, stötta och utvärdera en processmodell för resurseffektiva bostadslösningar. Detta ska bland annat ske genom workshoppar med näringslivet och kommunen.

Projektets arbetssätt ska sedan resultera i en dialogmodell som fungerar som ett verktyg för att stärka kommunens roll som föregångare och dialogpart för näringslivet i arbetet mot mer energi- och resurseffektiva lösningar i bostadsbyggandet. Fyra delprojekt ligger till grund för att målen nås.

 

Projektets mål och delprojekt är följande:

  • Delprojekt 1: Utveckla dialogmodellen LTU
  • Delprojektet ska i samverkan med Luleå kommun: Utveckla en modell för resurseffektiva dialogprocesser som stödjer samverkan mellan Luleå kommun och byggaktörer
  • Delprojekt 2: Pröva dialogmodellen
  • Luleå kommun ska i samverkan med LTU pröva modellen i Byggdialog Luleå och projektdialog Kronan
  • Delprojekt 3: Utvärdera och implementera dialogmodellen LTU
  • Projektet ska utvärdera modellen för organisatoriskt lärande och implementering (Mål 3) Vetenskapligt validera, dokumentera och presentera dialogmodellen
  • Delprojekt 4: Projektledning LTU
  • Projektet ska skapa en effektiv genomförandeorganisation för att möjliggöra systemeffekter och styra mot de fyra operativa delmålen

Målgrupper

Den primära målgruppen för projektet är Luleå byggdialog vilket inkluderar Luleå kommun, Luleå Näringsliv AB, Sveriges byggindustrier och Fastighetsägarna. De sekundära målgrupperna är byggaktörer såsom byggherrar, fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter, arkitekter samt kommunala och andra offentliga aktörer inom byggsektorn nationellt.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Luleå kommun

1 889 990 kr

 

Offentlig medfinansering

Luleå tekniska universitet

135 250 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 025 240 kr

Total medfinansering

2 025 240 kr

50 %

Summa EU-medel

2 025 238 kr

50 %

Total finansiering

4 050 478 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201294

Projektägare

Luleå Tekniska Universitet

Projektledare

Sofia Lidelöw
Luleå Tekniska Universitet
0920 49 28 39

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden