Tillväxtverket
Hållbart byggande

Cirkulära Skåne

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2021

Projektet Cirkulära Skåne vill ta ett helhetsgrepp kring cirkulär ekonomi genom att skapa förutsättningar för en cirkulär omställning och på detta sätt bidra till minskad klimatpåverkan.

Bakgrund

Cirkulär ekonomi handlar om att skapa ekonomisk tillväxt, och samtidigt värna om miljön genom att använda förnybara resurser och ta till vara på avfall. Produkter, tjänster och affärsmodeller utformas för att gynna såväl planeten, som människor och företag. Projektet ligger i linje med Region Skånes utvecklingsmål att via miljöarbete skapa förutsättningar för innovation, verksamheter och jobb som bidrar till lösningar på Skånes miljöproblem.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att cirkulär upphandling blir en accepterad och vedertagen upphandlingsmodell för kommuner och andra samhällsviktiga aktörer, vilket leder till minskad klimatpåverkan och fler arbetstillfällen.

Målgrupp

De primära målgrupperna är kommuner och företag som är intresserade av att upphandla och utveckla produkter och tjänster med cirkulära egenskaper. Sekundära målgrupper är kommuner, landsting och företag i Skåne och Sverige som inte ingår i projektet. Men även politiker och näringsliv som inte faller inom den primära målgruppen.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas målgrupperna ha börjat arbeta på ett nytt sätt, baserat på kunskap och erfarenheter de fått genom projektet.

  • Fem personer och uppåt i varje kommun har fått kompetensutveckling i cirkulär ekonomi och vad som krävs för att upphandla cirkulärt.
  • Minst fem personer inom varje kommun har spetskompetens i cirkulär upphandling och vad som krävs för att identifiera behov, föra dialog med företag och ställa krav för cirkulär upphandling.
  • Ett flertal företag har genom projektet utvecklat nya produkter och tjänster med cirkulära egenskaper.
  • Minst en av kommunerna har påbörjat en upphandling av dessa.
  • Strukturer för att upphandla innovativt och cirkulärt har upprättats på kommunerna.
  • Samtliga kommuner som deltar i projektet har en strategi för att ställa krav på återvunnet material vid inköp av varor.
  • De metoder som använts i projektet för att skapa strukturer för cirkulär upphandling, identifiera kommunernas behov, samverkan med företag och metoder för cirkulär upphandling har dokumenterats och spridits.
  • Projektets resultat har spridits till samtliga Skånska kommuner, samt relevanta aktörer utanför Skåne.

För mer information om Cirkulära Skåne, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Eslövs kommun

250 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Helsingborgs kommun

250 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Höörs kommun

250 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

18 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

250 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

1 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Trelleborgs kommun

250 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Ystads kommun

250 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 018 000 kr

Privat medfinansering

Mobilia Nord

194 200 kr

 

Privat medfinansering

SYSAV

50 000 kr

 

Privat medfinansering

Återbruket

200 000 kr

 

Summa privat medfinansering

444 200 kr

Total medfinansering

3 462 200 kr

53,43 %

Summa EU-medel

3 018 000 kr

46,57 %

Total finansiering

6 480 200 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201768

Projektägare

Hållbar Utveckling Skåne

Projektledare

Helena Nilsson
Hållbar Utveckling Skåne
076-211 98 07

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden