Tillväxtverket

Hållbart byggande

Här hittar du projekt som syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning. Projekten kan även handla om främjande av miljöteknik och insatser som stärker företag och offentlig sektor som beställare av tjänster och produkter. Nya projekt publiceras löpande.


Pågående projekt

 • Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus

  Projektet Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus ska lyfta fram stöd för övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom …

 • Energieffektivisering i offentlig sektor - EnOff

  Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålet på 100 procent förnybar elproduktion. Det bidrar också till att minska …

 • Cirkulära Skåne

  Projektet Cirkulära Skåne vill ta ett helhetsgrepp kring cirkulär ekonomi genom att skapa förutsättningar för en cirkulär omställning och på detta …

 • Energikontor i samverkan för smartare energianvändning

  Bostäder och service stod 2017 för närmare 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det innebär stora möjligheter för att fortsätta arbetet med …

 • STRATUS

  Med siktet inställt på en mer koldioxidsnål ekonomi ska projekt STRATUS arbeta fram individuella handlingsplaner för tolv kommuner i Norrbotten. Målet …

 • Energisamverkan Blekinge

  Projektet Energisamverkan Blekinge bygger en plattform med inriktning på hållbara och koldioxidsnåla byggnader, samt byggnadens roll i energisystemet. …

 • Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS

  Projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige ska jobba med hållbarhetsfrågor ur ett brett perspektiv genom en mer …

 • Grön BoStad Stockholm 2019-2021

Avslutade projekt

 • Förstudie samverkan i bygg- och fastighetssektorn

  Såväl nationellt som regionalt finns ambitioner att fram till år 2050 halvera energianvändningen i bebyggelsen. För att lyckas måste nya byggnader …

 • FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter

  FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter har som övergripande mål att bidra till en ur energisynpunkt mer hållbar användning av …

 • Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället

  Kommuner kan minska sitt klimatavtryck genom att bygga om förskolor till plusenergihus. För att motivera den extra kostnaden skulle förskolan också …

 • Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off)

  Nyligen tecknade tre kommunala fastighetsbolag i Uppsala ett samarbetsavtal med stiftelsen STUNS för att bedriva testbäddsverksamhet inom …

 • Solklart-energieffektiva miljöer för Skånes regionmuseer

  Klimatmontrar, ledbelysning och ”finurliga” ventilationslösningar. Det är några förslag efter tre skånemuseers inventering av lösningar för att spara …

 • Energiportal ÖMS - öppen innovation för decentraliserad energiproduktion

  Hösten 2016 byggs en öppen infrastruktur för högupplösta data inom solel – Energiportal ÖMS. Testbädden ska vara tillgänglig för fastighets‐ och …

 • Grön BoStad Stockholm

  KTH, Sustainable Innovations, IVL och Länsstyrelsen har fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionalfond för att växla upp Stockholmsregionens …

 • LEK3 - hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

  Genom projekt LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan vill Energikontor Norr få fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, …

 • Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi

  Hösten 2016 får Fastighetsnätverket i Örebro en nystart genom det nya projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi. Målet är …

 • EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen

 • Förstudie Geolagring Värme Kyla

 • ECOFAST - energieffektivisering i fastigheter

  Projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter ska utveckla och demonstrera innovativa teknologier med digitala systemlösningar för …

 • Hållbara tillsammans

  För projektet Hållbara tillsammans är drivkraften utveckling av nya kunskapsmetoder för nyanlända; om hur vatten, sophämtning och el kan brukas mer …

 • Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader - BeStad

 • DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet

  Projektet DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet ska utveckla, pröva och utvärdera ett nytt arbetssätt för resurseffektiva …

 • Förstudie Energieffektivisering inom offentliga sektorn

  En satsning på energieffektivisering skulle kunna ge Sverige flera positiva effekter, bland annat nya exportmarknader och en möjlighet att exportera …

 • Sammanhållen och träffsäker hållbar stadsbyggnadsprocess - förstudie

 • Grön energi från geotermi

  Geotermisk energi kan vara en viktig beståndsdel för att uppnå regeringens vision att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. …

 • Evertherm-Geo

  Geoenergi är en teknologi i snabb utveckling. Den vanligaste formen av geoenergi i Sverige är bergvärme. Men åldrande borrhål och mer effektiva …

 • Grön Agenda - Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken

  Just nu är byggindustrin stark. Det ökande antalet äldre i Dalarna gör att behovet av nya bostäder ökar. Mer specifikt ökar träbyggandet, vilket …

 • Koldioxidsnål region genom ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsbolag

  Fastighetsnätverk och avtal mellan energibolag och fastighetsägare kan vara ett sätt att främja energieffektivisering. Ett djupare samarbete mellan …

 • Förstudie Energisamverkan Blekinge

 • preStratus

 • Hållbar Region - samverkan för en konkurrensstark och koldioxidsnål region

  Projektet Hållbar Region – samverkan för en konkurrensstark och koldioxidsnål region vill visa på nyttorna med att energibolag och fastighetsbolag …

 • Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne - från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader

  Genom förstudien Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne – från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader ska kommuner få stöd med att …

 • Förstudie Vätgas och energilagring