Tillväxtverket
Hållbara transporter

Verklighetslabb hållbara transportsystem

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 oktober 2018 – 31 mars 2021

Globalt har koldioxidutsläppen från vägtransporter ökat med över 60 procent från år 2000 till år 2015. Idag går cirka 85 procent av Sveriges transporter på väg och de beräknas öka ännu mer fram till år 2030. För att lösa problemen med koldioxidutsläpp behövs radikala åtgärder, till det ska projektet Verklighetslabb hållbara transportsystem bidra.

Bakgrund

Genom konceptet Verklighetslabb kommer projektet ta fram lösningar som testas i verkliga miljöer, implementeras och ger resultat. Region Gävleborg ansvarar för demonstrationsanläggningen på Elväg E16 och är även testmiljö för den nationella Fol-plattformen för elvägar. Här finns det möjligheter att bygga upp industri, implementering och att använda nya transportsystem som bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning och livskvalité.

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till att Gävleborg blir en ledande region i införandet av fossil- och utsläppsfria, socialt och ekonomiskt hållbara, transportsystem. Tre övergripande mål är uppsatta:

  1. Att verka för en full utbyggnad av E16 mellan Gävle hamn och Borlänge som Sveriges första fullt utbyggda elväg.
  2. Att ge möjligheter för regionens företag att skapa innovation och exportmöjligheter genom den nya tekniken.
  3. Att använda intresset för elvägar till att attrahera kompetens, investeringar och annan nytta till regionen.

Målgrupp 

  • Små och medelstora företag i regionen, speciellt de som har potential till innovation och affärer i den nya elvägsinfrastrukturen.
  • Åkerier och transportköpare som får billigare klimatsmarta transportalternativ.
  • Fordonstillverkare och fordonskomponenttillverkare.Företag och innovatörer som utvecklar och levererar varor och tjänster relaterat till hållbara transporter.
  • Region Gävleborg, som i kärnverksamhetens åtaganden skapar högre kvalitet och verkningsgrad i offentligt levererade tjänster.
  • Externa offentliga och privata intressenter som enskilt och/eller i samarbete vill implementera och nyttja hållbara transportsystem.
  • Myndigheter och organisationer med intresse i att etablera en välfungerande fossilfri fordonsflotta.
  • Det svensk-tyska innovationspartnerskapet kring utveckling av bland annat elvägar.

Förväntat resultat

Efter genomfört projekt förväntas en tidsplan vara satt, tillsammans med Trafikverket och eventuella tillkommande regioner, kring hur en full utbyggnad av elvägsteknik i Norra Mellansverige ska uppnås före år 2030.

För mer information om Verklighetslabb hållbara transportsystem, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

3 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 000 000 kr

Total medfinansering

3 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

3 000 000 kr

50 %

Total finansiering

6 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201688

Projektägare

Gävleborgs Läns Landsting

Projektledare

Olle Wängsäter
Gävleborgs Läns Landsting
072-716 94

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden