Tillväxtverket
Hållbara transporter

Vägval 2030

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 april 2018 – 31 maj 2020

Det nationella målet om att växthusgasutsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent senast år 2030 innebär att en förändring i transportsektorn måste ske nu. I Örebro län står den för nästan 40 procent av koldioxidutsläppen. Länet behöver därför se över vilka förnybara alternativ som är bäst lämpade. Detta utifrån ett hållbarhets- och regionalt utvecklingsperspektiv, samt i vilken utsträckning de finns tillgängliga framöver.

Bakgrund

Projektet Vägval 2030 är utformat för att säkerställa en god storregional samverkan, samordning och utbyte av information med andra satsningar och mellan flera olika organisationer inom Örebro län. Projektet förväntas leda till en väl förankrad gemensam strategi och via gemensamma underlag skapa förutsättningar för att ställa om fordonsflottan till förnybara alternativ.

Syfte

Det övergripande syftet för projektet är att accelerera utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från transportsektorn i Örebro län. Ett särskilt fokus kommer att läggas på:

  • ökad andel hållbart producerade förnybara drivmedel av den totala drivmedelsanvändningen
  • minskad energianvändning inom transportsektorn

Målgrupp

Den primära målgruppen för projektet är Region Örebro läns politiker och tjänstemän. Den sekundära målgruppen är alla aktörer involverade i omställningen till fossiloberoende transportsektor.

Förväntat resultat

Vid projektslut ska projektet ha en strategi klar för hur målet ”år 2030 är transporterna i Örebro län fossiloberoende” ska nås. Projektet förväntas även leda till att Region Örebro län och länets kommuner har stärkt sin förmåga att planera för ett mer fossiloberoende resande, strategiskt välja drivmedel och transportformer som gynnar miljö och klimat, samt en regional tillväxt.

På längre sikt finns en förhoppning att projektet ska leda till koldioxidutsläppsbesparingar genom att övergången till energieffektiva transportslag och förnybara drivmedel har gått snabbare än i andra jämförbara svenska regioner.

 

För mer information om Vägval 2030, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

1 558 455 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 558 455 kr

Privat medfinansering

Biogas Öst

50 000 kr

 

Privat medfinansering

Sveriges åkeriföretag

28 380 kr

 

Summa privat medfinansering

78 380 kr

Total medfinansering

1 636 835 kr

50,92 %

Summa EU-medel

1 577 406 kr

49,08 %

Total finansiering

3 214 241 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201496

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Katja Hagström
Örebro Läns Landsting

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden