Tillväxtverket
Hållbara transporter

Utveckling BioDriv Öst

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 23 februari 2017 – 20 juni 2020

Projektet Utveckling BioDriv Öst vill förbättra samverkan och kunskapsutbytet mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning inom området förnybara drivmedel.

Projektet Utveckling BioDriv Öst vill förbättra samverkan och kunskapsutbytet mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning på området förnybara drivmedel.

Utveckling BioDriv Öst vill förbättra samverkan och kunskapsutbytet mellan aktörer Östra Mellansverige.

Bakgrund

Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn ökar. En orsak till detta är låginblandningen av förnybart i fossila drivmedel. Omställning till helt förnybara alternativ och alternativa tekniker behöver därför växlas upp för att nå en fossilberoende fordonsflotta år 2030.

Statistik över nyregistreringar av personbilar i Östra Mellansverigeregionen och Stockholm visar att antalet fossila fordon ökar snabbare än de förnybara alternativen. Det är även tydligt att de förnybara alternativen till stor del konkurrerar med och ersätter varandra istället för det fossila.

Projektet Utveckling BioDriv Öst vill bygga vidare på en befintlig storregional plattform för samverkan inom området hållbara transporter. Denna plattform ska såväl regioner, länsstyrelser och kommuner kunna använda och ansluta sitt redan utförda arbetet till. På detta sätt kan transportutmaningen i regionen bemötas på ett effektivt sätt som gör att anslutna verksamheter får en kortare startsträcka.

Plattformen bygger delvis på kunskap från förstudieprojektet Fossilfria resor och transporter i ÖMS som kartlagt vilka aktiviteter som efterfrågas av regionens aktörer. Kartläggningen visade att de flesta tillfrågade aktörer efterfrågar satsningar för att fordon ska kunna drivas med fossilfria drivmedel.

Biogas Öst har sedan 2008 arbetat med biogasutveckling i Östra Mellansverige och i Stockholms län. Därigenom har Biogas Öst byggt upp en stor kompetens om alternativa drivmedel, lätta och tunga fordon, upphandling, teknik och drivlinor, styrmedel samt finansieringsmöjligheter.

Vad ska projektet göra?

Projektets ska bygga upp en långsiktig storregional kunskapsresurs och plattform för samverkan kring fossiloberoende transporter. Syftet med detta är att öka omställningstakten till en fossiloberoende fordonsflotta i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötlands län. Ytterligare ett syfte är att offentliga och privata aktörer i dessa regioner ska ha uppnått offensiva mål om fossilfrihet och vara föredömen i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Kunskapsresursen/plattformen ska baseras på de resultat som framkommit i tidigare förstudier inom regionalfonden inom området hållbara transporter. Genom ett antal nätverksträffar och workshops med relevanta aktörer kommer projektet att identifiera samt vidareutveckla de aktiviteter som gagnar regionen bäst. Individuella möten kommer även att ske med olika nyckelaktörer för att utveckla den nya samverkansplattformen på bästa sätt.

Ett nära samarbete planeras med projekten FETÖMS och Regional strategi för omställning till hållbara transporter i Östergötland då Biogas Öst även är aktivt involverad i dessa projekt.

 

Projektets mål är att:

  • stärka det storregionala erfarenhetsutbytet och samverkan över läns- och kommungränser kopplat till förnybara alternativ inom transportsektorn
  • identifiera hur olika förnybara alternativ inom transportsektorn kan samverka på bästa sätt och ta fram gemensamma budskap och strategier
  • identifiera hur satsningen BioDriv Öst på bästa sätt kan stödja regionens länsstyrelser och regioner utifrån deras olika uppdrag och behov
  • identifiera hur satsningen BioDriv Öst på bästa sätt kan stödja offentliga och privata aktörer i regionen samt vidare identifiera deras behov och önskemål om en samverkansresurs inom området
  • anta mål och aktivitetsplan för BioDriv Öst samt skapa en struktur för långsiktig självfinansiering så att nätverket kan leva vidare efter projektets slut
  • sprida information om nätverket BioDriv Öst och öka antalet deltagande aktörer
  • sammanställa och sprida information och kunskap som är relevant för regionens omställning till en fossiloberoende fordonsflotta
  • påskynda regionens omställning till fossilfria transporter genom operativt stöd och hjälp till regionens aktörer
  • genomföra ett par större satsningar under projekttiden som identifieras som angelägna för regionens omställning till förnybara alternativ
  • att verka för ökade krav på fossilfrihet i offentliga upphandlingar i regionen

 

Målgrupper

Den primära målgruppen är deltagande offentliga organisationer samt övriga offentliga organisationer i Uppsala, Västmanland, Södermanlands, Örebro, Östergötlands och Stockholms län. Sekundära målgrupper är bland annat små och medelstora företag i de aktuella länen.

För mer information läs projektbeslutet eller kontakta ansvarig projektledare.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Stockholms län

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Södermanlands län

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Örebro län

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

310 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

310 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

16 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Stockholms läns landsting

16 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

780 000 kr

Privat medfinansering

Biogas Öst

912 000 kr

 

Privat medfinansering

RISE

150 000 kr

 

Summa privat medfinansering

1 062 000 kr

Total medfinansering

1 842 000 kr

50,02 %

Summa EU-medel

1 840 675 kr

49,98 %

Total finansiering

3 682 675 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201329

Projektägare

Biogas Öst AB

Projektledare

Björn Isaksson
Biogas Öst AB
0733 97 06 25

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden