Tillväxtverket
Hållbara transporter

Testresenär - arbetsplatser Region Jämtland Härjedalen

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 januari 2020 – 31 mars 2022

Genom att jobba beteendeförändrande gällande resvanemönster hos resenärer ska projektet Testresenär – arbetsplatser Region Jämtland Härjedalen minska koldioxidutsläpp i samband med resor i tjänsten och arbetspendling. Arbetet kommer innehålla förändrade policys, handlingsplaner och inkluderande lösningar och tankesätt.

Testresenär

Bakgrund

Projektet kommer tidigt att arbeta med målgruppsanalyser och riktade insatser mot de olika målgrupperna. En utmaning för projektet är att företagen i Region Jämtland Härjedalen är många och skiljer sig åt ur många aspekter. Därför krävs ett fokus på flera målgrupper samtidigt, allt från ägare och arbetsgivare till företagsledning och arbetstagare.

Deltagande företag kommer under projektets gång bland annat att få testa aktiviteter som elcykel, elbil, gratis kollektivtrafik och flexibla arbetstider. Målet är att minst 25 företag ska delta i projektets aktiviteter.

Mål

Målet med Testresenär – arbetsplatser Region Jämtland Härjedalen är att minska mängden koldioxidutsläpp från transporter för deltagarna i projektets aktiviteter.

Syfte

Projektets syfte är att minska koldioxidförbrukningen hos deltagande företag och arbetsplatser i regionen. Detta genom att arbeta med förändrade policys, handlingsplaner och inkluderande lösningar och förändrade tankesätt.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är företag och arbetsplatser i Region Jämtland Härjedalens samtliga åtta kommuner.

Sekundära målgrupper är:

  • Familjemedlemmar och anhöriga till anställda på arbetsplatserna
  • Kollektivtrafikbolag
  • Övriga trafik- och transportbolag
  • Ansvariga för väghållning och belysning
  • Mark- och byggansvariga

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas bland annat följande resultat:

  • Mängden koldioxidutsläpp från transporter i samband med arbetsresor har minskat hos deltagande företag.
  • Många testresenärer nås, deras vanor och beteenden, såväl som åsikter och attityder, förändras.
  • Att deltagare har fått chansen att prova på, fråga och få information i ett tryggt och säkert sammanhang för att stärka deras självförtroende att våga använda sig av nya alternativ.
  • Deltagarna känner att de är en aktiv del av projektet och dess resultat.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Bräcke kommun

36 675 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

2 115 210 kr

 

Offentlig medfinansering

Östersunds kommun

36 675 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 188 560 kr

Privat medfinansering

Länstrafiken Z

139 338 kr

 

Privat medfinansering

Nettbus

36 669 kr

 

Privat medfinansering

VY Tåg AB

139 338 kr

 

Summa privat medfinansering

315 345 kr

Total medfinansering

2 503 905 kr

50 %

Summa EU-medel

2 503 591 kr

50 %

Total finansiering

5 007 496 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203315

Projektägare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Projektledare

Katarina Ryckenberg
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
0706-57 30 41

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden