Tillväxtverket
Hållbara transporter

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 augusti 2018 – 30 november 2021

Med en välutbyggd infrastruktur för laddning längs landsvägar och i tätort vill Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland underlätta övergången till en fossilfri transportsektor. Projektet vill också bidra till att det skapas sysselsättning under såväl installationsfasen som vid drift- och underhållsfasen. Förhoppningsvis leder det till ett tryggt och hållbart resande med laddbara bilar och att fler väljer elbil när de ska köpa ny bil.

Bakgrund

Efterfrågan på en utökad laddinfrastruktur ökar, såväl regionalt som från besöksnäringen. I Jämtland och Västernorrland är besöksnäringen en viktig del av det regionala näringslivet. År 2015 stod Norge för mer än hälften av de utländska besökarna och önskemål om ökade möjligheter till laddning på destinationen har börjat strömma in. En väl utvecklad laddinfrastruktur kommer troligtvis vara en vara en viktig faktor för länens attraktivitet för såväl företagare som invånare och besökare.

Syfte

Ett övergripande syfte för projektet är att lägga grunden för, och bidra till, att sprida en relativt ny teknik i form av laddstationer och laddbara bilar.

Övergripande mål för Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland är att små och medelstora företag i Mellersta Norrland har ersatt fossila drivmedel med el och ökat energieffektiviteten. Projektmålet är att förbättrade förutsättningar för laddbara bilar gör att fler små och medelstora företag i Mellersta Norrland kan dra nytta av elbilsutvecklingen genom effektivare transporter. På så sätt kan de även locka kunder genom att erbjuda laddning eller erbjuda laddrelaterade tjänster.

Ett antal delmål är även uppsatta:

  • Projektet bidrar till ökad utbyggnad av laddinfrastruktur i Mellersta Norrland.
  • Projektet bidrar till att fler boende i lägenhet får möjlighet att ladda sin bil i anslutning till hemmet.
  • Projektdeltagande företag ersätter konventionella fordon med elfordon och effektiviserar därför sin energianvändning.
  • Projektet genomför informationsaktiviteter om laddinfrastruktur och laddbara bilar som bidrar till ökad kunskap och snabbare etablering av dessa.
  • Små och medelstora företag som deltar i projektet får råd och stöttning kring laddinfrastruktur och laddbara bilar.
  • Projektet förbättrar förutsättningarna för att regionala företag, såsom bilhandlare och elektriker, ska kunna ta tillvara på de nya affärsmöjligheter som skapas när laddinfrastruktur och laddbara bilar får genomslag.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag och offentlig verksamhet som har potential att förbättra energihushållningen. I synnerhet företag och verksamheter med större bilflottor med intresse av att installera laddstationer för den egna verksamheten.

Förväntat resultat

Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland förväntas ha positiva effekter på en rad miljömål. Dels direkt, i och med minskad förbrukning av fossila bränslen och minskat utsläpp av koldioxid, partiklar, övergödande och försurande ämnen. Men även indirekt då det bidrar till det för Jämtland viktiga miljömålet ”storslagen fjällmiljö” och Västernorrlands insatser för att medborgarna i större grad ska ta del av naturupplevelser.

För mer information om Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Biofuel Region AB

120 370 kr

 

Offentlig medfinansering

Härnösands Energi & Miljö AB

60 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kramfors kommun

60 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Jämtlands län

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

300 543 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

1 899 089 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västernorrland 2321000206

1 400 543 kr

 

Offentlig medfinansering

Sollefteå kommun

60 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 000 545 kr

Total medfinansering

4 000 545 kr

50 %

Summa EU-medel

4 000 545 kr

50 %

Total finansiering

8 001 090 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201718

Projektägare

Biofuel Region Bfr AB

Projektledare

Johan Lagrelius
Biofuel Region Bfr AB
070-345 25 56

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden