Tillväxtverket
Hållbara transporter

Samlastning i Sege Park

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 17 augusti 2015 – 31 mars 2018

I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och cirka 25 procent av bullerföroreningarna. Tung trafik innebär också en utmaning för trafiksäkerheten. Nu har Malmö stad genom projektet Samlastning i Sege Park utvecklat en modell som kan vara en del av lösningen.

Fossilfri logistik

Samlastningsmodellen leder till minskade koldioxidutsläpp i Sege Park.

Fossilfri logistik förgyller stadsmiljö

I utkanten av Sege park har en mikroterminal byggts. Dit går varuleveranserna som sedan cyklas eller körs ut i en liten elbil till Sege parks 15 verksamheter. De båda cykelbuden, en kvinna och en man, har sedan länge stått utanför arbetsmarknaden men genom projektet nu fått en permanent anställning.

”Varför gör vi inte såhär överallt” frågade en leverantör efter att han insett att energikostnaderna minskar dramatiskt med samlastning och att antalet utkörningar blir färre. Det berättar projektledaren Marcus Ljungqvist. Varuleveranserna minskar även väsentligt till Sege parkområdet, tack vare samlastning från mikroterminalen. Utöver det stora intresset hos leverantörer, förgyller transportmodellen även tillvaron bland invånarna i Sege park. Både boende och verksamma upplever att projektet ger upphov till en rad positiva effekter.

”Tung trafik som backar över skolgården är något vi slipper nu”, säger exempelvis skol- och dagispersonalen och betonar även hur tryggt det känns att varorna levereras av samma personer. Bullret minskar och skapar en behagligare boendemiljö, berättar Marcus Ljungqvist som under dagarna för en dialog med både boende och anställda på området. En annan viktig faktor är naturligtvis att koldioxidutsläppen minskar.

Prototyp för fossilfritt gods- och avfallsflöde – vad är möjligheterna?

Sege park är ett gammalt sjukhusområde som blivit modell för en stadsdel med fossilfria gods- och avfallsflöden, som inte bidrar till skadliga föroreningar i form av utsläpp och buller, trafikfara eller en ökad energianvändning.

Prototypen för Sege park möjliggör applikationsmodeller för stadsdelar i Sverige och utomlands, där mikroterminaler kan bidra till minskad energianvändning och mer hållbara stadsmiljöer. Att våga testa beskriver Marcus som den största framgångsfaktorn för projektet. Den största utmaningen är att få aktörer att faktiskt lägga om sina transporter.

Smart logistik och cirkulära logistikmönster är en viktig pusselbit i arbetet att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

2 880 251 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 880 251 kr

Total medfinansering

2 880 251 kr

93,81 %

Summa EU-medel

190 069 kr

6,19 %

Total finansiering

3 070 320 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200410

Projektägare

Malmö kommun

Projektledare

Anna Lindblad
Malmö kommun
0708 34 18 77

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden