Tillväxtverket
Hållbara transporter

Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X)

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 31 oktober 2021

Projektgruppen

Fotograf: Anna Sällberg

Transportsektorn står för en stor andel av de utsläpp av växthusgaser och kväveoxider som sker i Sverige och utgör därmed en av de största utmaningarna för att uppnå landets klimat- och miljömål. Projektet Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län kommer genom kunskapsutveckling och samverkan arbeta fram svar på dessa utmaningar samt utveckla samverkan mellan aktörer i olika värdekedjor för förnybara drivmedel och el för vägtransporter.

Bakgrund

För att Sverige och världen ska nå uppsatta klimatmål behöver tillgången på fossilfria alternativ öka. I Gävlebors län finns en potential att kunna leverera råvara till, producera, distribuera och använda förnybara drivmedel och el för vägtransporter. Detta ska i sin tur kunna utnyttjas för att utveckla det regionala näringslivet och bidra till ekonomisk tillväxt.

Internationellt sett är det en relativt låg andel av den totala energianvändningen i transportsektorn som kommer från förnybara drivmedel. Det beror på flera faktorer, bland annat prisutvecklingen på fossila bränslen, vilka avtal som ingås internationellt och inom EU, samt hur olika styrande dokument utformas och används som grund för styrmedel och stöd på den nationella nivån.

Syfte

Ett övergripande syfte med projektet är att skapa förutsättningar för förbättrad koldioxidsnål teknik. På så sätt hoppas man kunna säkra tillväxten hos små och medelstora företag, vilka är verksamma inom värdekedjorna för förnybara drivmedel och el för vägtransporter i Gävleborgs län.

Målgrupp

Den primära målgruppen är små och medelstora företag i regionen med följande roller:

  • aktörer i värdekedjorna
  • slutanvändare av fordon och energibärare
  • leverantörer eller inköpare av transporttjänster

Förväntat resultat

Efter projektet förväntas ny kunskap ha spridits om värdekedjorna för förnybara drivmedel och el för vägtransporter. Projektet förväntas även ha bidragit med en generell kompetenshöjning hos länets små och medelstora företag som är aktiva inom området.

För mer information om Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X), kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

2 537 204 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

2 487 204 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 024 408 kr

Total medfinansering

5 024 408 kr

50 %

Summa EU-medel

5 024 404 kr

50 %

Total finansiering

10 048 812 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201453

Projektägare

Högskolan i Gävle

Projektledare

Karl Hillman
Högskolan i Gävle
070-1914559

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden