Tillväxtverket
Hållbara transporter

Östgötautmaningen - Fossilfria transporter i offentlig sektor

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 30 april 2021

Transportsektorn står för cirka 30 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp vilket gör den till den enskilt största utmaningen när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Det totala antalet transporter ökar, men användandet av fossilfria drivmedel ökar inte i önskad takt. Projektet Östgötautmaningen – Fossila transporter i offentlig sektor vill genom bland annat minskade transporter och en ökad användning av fossilfria bränslen minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn.

Bakgrund

Ett av målen för Sverige gällande utsläpp är att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. För Östergötlands del finns flera delmål uppsatta fram till år 2020. För att kunna arbeta så brett som möjligt med transportfrågan är Östgötautmaningen indelad i tre olika perspektiv, offentlig, näringsliv och privata hushåll.

I kommunala verksamheter och bolag finns en stor potential till en accelererad övergång till fossilfria transporter. Ofta saknas dock en policy för fossilfrihet, kunskaper om hur man upphandlar, men det kan också handla om rena beteendefrågor.

Syfte

Det övergripande syftet är att markant minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn hos deltagande projektpartners. Detta ska ske genom insatser som leder till minskade transporter, användning av energieffektiva och fossileffektiva fordon och transporter, samt en ökad användning av förnybara drivmedel.

Målgrupp

Projektets primära målgrupper är:

 • kommunerna i Östergötland och Region Östergötland
 • energi och klimatrådgivare
 • energi- och hållbarhetsstrateger
 • chefer, tjänstemän och politiker som är ansvariga inom transport, bränsle och upphandlingsfrågor
 • kommunala bolag och kommunal entreprenad

Sekundär målgrupp för projektet är näringslivet. Där finns potential för projektet att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och uppdrag för befintliga och nya företag.

Förväntat resultat

Projektet ska resultera i att deltagande aktörer bland annat har formulerat mål för fossilfrihet, tagit fram policys och handlingsplaner.

På längre sikt avser projektet även bidra till Europa 2020-strategin enligt följande:

 • Smart tillväxt
  Projektet avser bidra till nya produkter och tjänster för att främja denna process.
 • Hållbar tillväxt
  En viktig del i projektet är att arbeta för ett minskat transportbehov och att de transporter som ändå måste genomföras sker så energieffektivt som möjligt.
 • Tillväxt för alla
  Omställningen av transportsektorn kan komma att innebära uppkomst av flera nya produkter och tjänster vilket i sin tur kan medföra en ökad efterfrågan på arbetskraft.

För mer information om Östgötautmaningen – Fossilfria transporter i offentlig sektor, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Boxholms kommun

56 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Finspångs kommun

11 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Kinda kommun

11 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings kommun

73 480 kr

 

Offentlig medfinansering

Mjölby kommun

116 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Motala kommun

116 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

840 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Söderköpings kommun

11 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Vadstena kommun

56 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Valdemarsviks kommun

56 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Ydre kommun

56 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Åtvidabergs kommun

11 880 kr

 

Offentlig medfinansering

Ödeshögs kommun

56 880 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 479 160 kr

Total medfinansering

1 479 160 kr

51,40 %

Summa EU-medel

1 398 550 kr

48,60 %

Total finansiering

2 877 710 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201479

Projektägare

REGION ÖSTERGÖTLAND

Projektledare

Ylva Ek
REGION ÖSTERGÖTLAND
767601964

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden