Tillväxtverket
Hållbara transporter

Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - förstudie

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 november 2016 – 30 april 2017

Förstudieprojektet Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen ska bidra till att skapa en väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar för elfordon i Jämtlands län som möjliggör för företag och organisationer att använda laddbara fordon i sin verksamhet.

Laddstolpar Elbilar Mellersta Norrland

Förstudien ska undersöka möjligheterna med att etablera laddinfrastruktur i Jämtland-Härjedalen.

Vad ska projektet göra?

Region Jämtland Härjedalen ska genomföra förstudien för att utreda förutsättningar och behov samt förankra frågan hos flera aktörer i länet. Målet för förstudien är att utreda laddstolparnas placering, tekniska specifikationer samt drift.

Förstudien ska även identifiera aktörer som är intresserade av att investera i laddinfrastruktur och kartlägga möjliga finansieringskällor till ett eventuellt genomförandeprojekt. En del av arbetet kommer att bestå av förankring hos näringslivet, kommuner och andra offentliga aktörer i regionen.

Region Jämtlands Härjedalen, i egenskap av Energikontoret, har under de senaste åren arbetat med att informera företag och allmänhet om möjligheterna med laddbara bilar. Vid dessa informationsinsatser har det framgått tydligt att avsaknad av laddinfrastruktur är en faktor som gör att många tvekar inför att välja laddbara fordon. Laddinfrastrukturen är viktig för att företag, det offentliga och privatpersoner ska ta steget och satsa på laddbara bilar.

 

Målgrupper

Primära målgrupper för projektet är de aktörer som har intresse i att medfinansiera byggnation av laddstolpar, det vill säga aktörer som vill bidra till förstärkt laddinfrastruktur i länet, installera laddstolpar för den egna verksamheten eller för att erbjuda laddning till kunder.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

250 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

250 000 kr

Total medfinansering

250 000 kr

107,10 %

Total finansiering

233 416 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201235

Projektägare

Jämtlands Läns Landsting

Projektledare

Ida Sjölund Moa Breivik
Jämtlands Läns Landsting
063 14 65 74

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden