Tillväxtverket
Hållbara transporter

LaddinfraÖst 2.0

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 15 september 2017 – 31 december 2019

En fungerande publik laddinfrastruktur med god geografisk täckning är något som Länsstyrelser och Regioner i Östra Mellansverige jobbat för i projektet LaddinfraÖst. Nu tas nästa steg i utvecklingen, LaddinfraÖst 2.0, som ska utveckla en icke-publik laddinfrastruktur, det vill säga en möjlighet för privatpersoner att ladda sitt elfordon vid hemmet eller arbetsplatsen.

Bakgrund

Möjligheten att kunna ladda sitt elfordon vid hemmet eller arbetsplatsen är idag en av de viktigaste faktorerna när privatpersoner överväger en eventuell investering i elbil. I och med målet att Sverige ska ha fossiloberoende fordonsflotta år 2030, så är utvecklingen av en icke-publik laddinfrastruktur nödvändig för att övergången ska kunna ske i den takt som behövs. Bland de alternativa drivmedel som kommer finnas i framtiden har elbilen fördelen av att vara energieffektiv, samtidigt som den kraftigt reducerar partikelutsläpp och buller i trafiken.

En studie utförd i Norge har visat att 97 procent av elbilägare väljer att ladda sina bilar vid hemmet. En publik laddinfrastruktur gynnar främst dem som har möjlighet att ladda bilen även vid hemmet eller arbetsplatsen. Därför skulle en ökad möjlighet till hemmaladdning och arbetsplatsladdning tillgängliggöra elfordon för en bredare grupp invånare.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att infrastrukturen för elfordonsladdning blir tillgänglig för fler och på så sätt bidrar till sänkta utsläpp i regionen.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag/institutioner som hyr in sin verksamhet i byggnader eller fastigheter.

Sekundär målgrupp är leverantörer av laddinfrastruktur, fordonssäljare samt regionens invånare, vilka är de som kommer att använda systemet.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt ska minst 15 seminarier ha ordnats runt om i länen och minst 75 bostadsorganisationer och 50 företag har informerats om laddning och vilka stöd som finns att söka. På längre sikt önskas utsläppen av koldioxid ha minskat påtagligt och energieffektiviteten vid arbetspendling och tjänsteresor ha ökat.

 

För mer information om LaddinfraÖst 2.0, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Energikontoret i Mälardalen AB

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Södermanlands län

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

400 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 200 000 kr

Privat medfinansering

Upplands energi ekonomisk förening

50 000 kr

 

Summa privat medfinansering

50 000 kr

Total medfinansering

1 250 000 kr

51,16 %

Summa EU-medel

1 193 106 kr

48,84 %

Total finansiering

2 443 106 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201490

Projektägare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Projektledare

Aino Inkinen
Länsstyrelsen i Uppsala län
102233359

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden