Tillväxtverket
Hållbara transporter

Ladda i Mittstråket

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2022

Mellan Sundsvall och Storlien ligger vägsträckan Mittstråket. För att minska klimatpåverkan från persontransporter vill projektet Ladda i Mittstråket uppföra cirka åttiofem laddstolpar för elfordon i anslutning till tågstationer längs sträckan.

Mittstråket

Mittstråket

Bakgrund

Då det helt saknas kommersiellt intresse för att bygga laddstolparna så kommer Sundsvall Energi AB och Jämtkraft AB att samverka och investera i projektet. Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland medfinansierar projektet till stor del.

Projektet Ladda i Mittstråket förväntas minska utsläpp av växthusgaser med 248 ton koldioxidekvivalenter per år.

Mål

Det övergripande målet är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk. Detta främjar övergången till en fossilfri transportsektor.

Projektmål:
  • År 2023 bör andelen bilresor i Mittstråket ha minskat till fördel för tågresor.
  • År 2023 ska järnvägsstationer med tåguppehåll i Mittstråket ha tillgång till laddplats för elbil.

Målgrupp

De primära målgrupperna för Ladda i Mittstråket är:.

  • Företag och anställda som idag gör tjänste- och arbetsresor helt eller delvis med fossilbränsledrivet fordon i Mittstråket.
  • Övriga pendlare i Mittstråket.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas följande resultat:

  • Byggda och driftsatta laddpunkter vid tåguppehållen i Mittstråket har börjat användas.
  • Fler invånare kan tänka sig att köpa en elbil i framtiden.
  • Resandet med tåg i Mittstråket har ökat.

På längre sikt förväntas Ladda i Mittstråket leda till bättre förutsättningar för övergången till ett fossilfritt transportstråk.


För mer information om Ladda i Mittstråket, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Jämtkraft AB

314 497 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Jämtlands län

1 800 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

1 800 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sundsvall energi AB

236 683 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 151 180 kr

Total medfinansering

4 151 180 kr

50 %

Summa EU-medel

4 151 181 kr

50 %

Total finansiering

8 302 361 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203322

Projektägare

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Projektledare

Henrietta Philp
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
0730-65 74 95

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden