Tillväxtverket
Hållbara transporter

Kraftsamling Biogas II - Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 27 maj 2015 – 31 mars 2019

Norra Småland kraftsamlar kring biogas

Den svenska biogasmarknaden har de senaste decennierna utvecklats främst tack vare lokala och regionala initiativ. Med Kraftsamling biogas II satsar Jönköpings län på att öka marknaden för biogas som drivmedel.

”En satsning på biogas är att satsa på ett fossilfritt Sverige, men också på en ny industrigren där innovationer och miljöteknik skapar jobb och exportmöjligheter”, säger projektledare Carlos Pettersson, verksamhetsledare på Energikontor Norra Småland.

Biogas är ett smart drivmedel som ger låga utsläpp av koldioxid och partiklar. En annan fördel är att avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand.

I projektet Kraftsamling biogas II ligger fokus på att förstärka marknadsförutsättningarna. ”Det finns ingen anledning att producera mer biogas om det inte finns en marknad som kan ta hand om den. Därför satsar projektet främst på att öka efterfrågan,” berättar Carlos.

 

Fler tankstationer behövs

Andra projektmål är förbättrad infrastruktur och distribution av biogas samt förbättrade förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion. Fler tankstationer är en av nycklarna för att utveckla marknaden och efterfrågan. ”Vi jobbar aktivt med det nu, bland annat i Vetlanda kommun, men vill få med alla länets kommuner i det arbetet”, säger Carlos.

Jönköpings län har länge saknat det regionala samarbete kring biogas som pågår i flera andra regioner, exempelvis Skåne och Västra Götaland där man kommit långt. Bred regional samverkan för att främja produktion, distribution och användandet av biogas har visat sig vara framgångsrik.

 

Politisk förankring viktig

I Jönköpings län finns en bred förankring kring biogas inom det regionala näringslivet med uppbackning från energibolag, kommuner, region och företag. För en långsiktig och hållbar utveckling av biogas som drivmedel krävs även politisk förankring. ”Politiska beslut som stödjer en utveckling för fossilfrihet, där biogasen är oumbärlig, behövs på såväl nationell som regional och lokal nivå. Det kan exempelvis handla om att kräva gasfordon i upphandlingar eller inrätta ekonomiska stödsystem för klimatvänliga transporter”, säger Carlos.

För att öka kunskapen om biogas har Energikontor Norra Småland, tillsammans med andra aktörer, skapat en ny nationell biogassymbol.

Kraftsamling biogas II

Stärkta marknadsförutsättningar för biogas med förbättrad infrastruktur och distribution.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Jönköping Energi Biogas AB

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Jönköpings kommun

165 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Jönköpings länstrafik

211 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jönköpings län

3 183 464 kr

 

Offentlig medfinansering

Vetlanda kommun

281 800 kr

 

Offentlig medfinansering

HZI Biogas Operations AB 5567428890

200 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 242 064 kr

Privat medfinansering

EON

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Energikontor Norra Småland

73 437 kr

 

Privat medfinansering

Fordonsgas Sverige

35 000 kr

 

Privat medfinansering

Fordonsgas Sverige AB

66 000 kr

 

Summa privat medfinansering

234 437 kr

Total medfinansering

4 476 501 kr

51,20 %

Summa EU-medel

4 267 440 kr

48,80 %

Total finansiering

8 743 941 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200063

Projektägare

Jönköpings Läns Landsting

Projektledare

Carlos Pettersson
Jönköpings Läns Landsting
0725 54 58 41

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden