Tillväxtverket
Hållbara transporter

Konceptlösningar för BRT-stationer längs E22

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 2 april 2018 – 31 oktober 2018

Antalet arbetsmarknadsregioner ska minska från fyra till två, och Kalmar län ska bli en fossilfri region. Därför genomförs förstudien Konceptlösningar för BRT-stationer längs E22, samt för att skapa ett konkret underlag för ökad användning av kollektiv trafik.

Bakgrund

En regional transportplan innehållande horisontella kriterier förstudien avser ta fram mål för och där medel avsätts till Bus Rapid Transit-stationer längs E22. Bus Rapid Transit (BRT) är bussystem med hög medelhastighet, turtäthet och komfort. I transportplanen framgår att länet vill satsa på kollektivtrafiken och E22 är en väg med många pendlare, starkast är pendlingen mellan närliggande städer. Att många av länets större arbetsgivare, såsom Linnéuniversitetet, länets flygplats och hamnar ligger längs sträckan, är också en bidragande faktor. Det gör att E22 är en viktig sammanhållningsfaktor för regional utveckling.

Horisontella kriterier som tas upp i transportplanen är:

  • Miljö – Detta kriterium anses vara grundbulten i förstudien då önskan finns att skapa en attraktiv kollektivtrafik som ger fossilfria resor och minskar antalet enskilda bilresor i länet.
  • Jämställdhet – Här kommer stort fokus ligga i de konceptlösningar som tas fram. Allas behov ska tas i beaktande, oavsett kön, ålder eller etnicitet.

Syfte

Förstudiens syfte är att ta fram konkreta mål för arbetet med de horisontella kriterierna och konkreta aktiviteter som kommer att leda till att målen för Kalmar län uppfylls. För ett eventuellt genomförandeprojekt finns ett övergripande mål att minska restiden med kollektivtrafik för resenärer i regionen. Även att få fler att resa med klimatneutrala alternativ, samt att minska trängsel och utsläpp på länets vägar och i tätorter. Mer specifikt vill man komma fram till gemensamma kommunövergripande konceptlösningar för BRT-stationer längs E22 i Kalmar län.

Målgrupp

Projektets målgrupp är primärt berörda kommuner; Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Torsås. Även kommuner i och utanför länet kommer kunna dra nytta av utredningen framöver.

Förväntat resultat

Resultatet förväntas leda till en gemensam åtgärdsvalsstudie som ska ge handledning åt, och en gemensam bild av, kommande investeringar och utvecklingar av BRT-stationer.

För mer information om Konceptlösningar för BRT-stationer längs E22, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

3 300 kr

 

Offentlig medfinansering

Mönsterås kommun

41 590 kr

 

Offentlig medfinansering

Oskarshamns kommun

41 590 kr

 

Offentlig medfinansering

Torsås kommun

41 590 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerviks kommun

41 590 kr

 

Summa offentlig medfinansering

169 660 kr

Privat medfinansering

Regionförbundets kansli

30 340 kr

 

Summa privat medfinansering

30 340 kr

Total medfinansering

200 000 kr

50 %

Summa EU-medel

200 000 kr

50 %

Total finansiering

400 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201697

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län

Projektledare

Mats Gunnarsson
Regionförbundet i Kalmar län
048-044 83 41

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden