Tillväxtverket
Hållbara transporter

Kombinerade nyttor med kombiterminal

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 november 2018 – 31 december 2019

Som en del i målet att skapa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för näringslivet ingår att flytta över godstransporter från koldioxidintensiva vägtransporter till tåg och sjöfart. I Oskarshamn pågår just nu förstudien Kombinerade nyttor med kombiterminal som syftar till att utöka möjligheterna till godstransporter med tåg.

Bakgrund

Oskarshamns kommun erbjuder i dagsläget tre möjliga transportslag för godstransporter; tåg, väg och sjöfart. Nu vill kommunen förbättra möjligheterna för att näringslivets godstransporter ska ske via järnväg, därför planerar de nu för en etablering av en ny kombiterminal. Förstudien Kombinerade nyttor med kombiterminal vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för den etableringen. Det ska ske genom att maximera nyttorna och föra samman de regionala aktörerna, göra omvärldsanalyser, fånga upp utvecklingspotentialer och ge förslag på hur ett genomförandeprojekt skulle kunna genomföras.

Mål

Förstudiens övergripande mål är att öka regionens möjlighet till hållbara trafiklösningar och samtidigt stärka industrin. Detta genom förbättrad infrastruktur som möjliggör effektiva och konkurrenskraftiga transportupplägg.

Målgrupp

Målgruppen för förstudien är företag och organisationer som är beroende av transportlösningar. Även varuägare och de transportörer som kopplas till dem.

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas förstudien leverera:

  • Ökade möjligheter för regionen att ha ett fortsatt klimatsmart och konkurrenskraftigt näringsliv.
  • Möjligheter för ökad samverkan mellan varuägare, tågoperatörer och transportörer.
  • Förutsättningar för balanserade varuflöden till och från regionen med klimatsmart transportmedel i form av järnväg.

På längre sikt skulle ett genomförandeprojekt kunna bidra med att stärka regionens konkurrenskraft. Både genom att öka möjligheterna till hållbara trafiklösningar och genom att stärka industrin genom en förbättrad infrastruktur.

För mer information om Kombinerade nyttor med kombiterminal, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Oskarshamns kommun

400 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

400 000 kr

50 %

Total finansiering

800 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201774

Projektägare

Oskarshamns kommun

Projektledare

Lars Ljung
Oskarshamns kommun
0491-76 40 41

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden