Tillväxtverket
Hållbara transporter

Kombinerad Mobilitet i Blekinge

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2021

Kombinerad mobilitet handlar om att kombinera olika färdsätt för att få människor att resa mer hållbart. Projektet Kombinerad Mobilitet i Blekinge vill öka kunskap och förståelse för människors beteende, värderingar och attityder kopplade till personresor. Genom att arbeta med kombinerad mobilitet skapas nya innovativa sätt att resa, vilket gagnar såväl klimatet som folkhälsan.

Bakgrund

Cykel och kollektivtrafik är två områden som pekats ut som särskilt viktiga att fokusera på för att uppnå ett mer attraktivt och hållbart transportsystem. Projektet kommer att genomföra en rad aktiviteter för att ge ökade möjligheter att välja olika färdmedel, så som cykel och kollektivtrafik. Projektet vill även ge fler grupper i samhället ett ökat rörelsemönster och därigenom ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden. Projektet ska bidra till enklare och mer hållbara pendlingsmöjligheter i länet, knyta samman arbetsmarknadsregionen och bidra till bättre folkhälsa genom minskade avgaser och ökad fysisk aktivitet.

Mål

Projektets övergripande mål är att minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Blekinge. Fler invånare i Blekinge ska även resa hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel.

Fyra delmål är uppsatta för projektet:

 • Fördjupad kunskap om invånarnas resmönster.
 • Invånare i Blekinge ges möjlighet att genom kombinerad mobilitet få ökad rörlighet.
 • Invånarna erbjuds ett ökat antal resmöjligheter genom kombinerad mobilitet.
 • Öka medvetenheten och kunskapen om hållbart resande hos invånarna i Blekinge.

Målgrupp

De primära målgrupperna är region Blekinge, Blekingetrafiken, de fem kommunerna i Blekinge samt övriga samverkansparter.

Sekundära målgrupper är:

 • Invånare med resbehov i Blekinge
 • Landstinget i Blekinge
 • Näringsliv och företag i Blekinge
 • Intresseorganisationer, exempelvis kommunernas landsbygd och skärgårdsråd
 • Övriga aktörer inom samhällsplanering i och utanför länet

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas följande resultat:

 • Samverkansparterna har ökad förståelse för drivkrafter bakom resval hos invånare i Blekinge genom planerad beteendekartläggning.
 • Fler resor görs med hållbara färdmedel såsom gång, cykel, kollektivtrafik, samåkning med mera. Detta som ett resultat av en digital mobilitetstjänst samt cykelkampen.
 • Minskningen av koldioxidutsläpp från persontransporter i Blekinge har påbörjats.
 • Kunskapen hos invånarna har ökat genom informations- och kommunikationsinsatser.
 • Insatserna i projektet har börjat knyta samman regionen genom arbetet med en digital mobilitetstjänst som stöd för ökat antal hållbara resval, och kombinationsmöjligheter för hela resan.
 • Förväntad ökad jämställdhet i resval genom bättre möjligheter att tillgodose sina resbehov och påverka sitt resval.
 • För att öka antalet valmöjligheter startas samåkningstest i Blekinge.
 • Befintliga och potentiella cyklister inom målgruppen i Blekinges alla kommuner har under projektet nåtts av en cykelkampanj.
 • Fördjupad kunskap om cyklisternas resmönster genom insamling, analys och sammanställning av cykeldata.
 • Ökad intensitet och samordning av det regionala klimat- och miljöarbetet med fokus på hållbara transporter samt en ny temagrupp inom Klimatsamverkan Blekinge.
 • Den digitala mobilitetstjänsten har testats och använts av lika många män som kvinnor.
 • Cykelkampen har marknadsförts och genomförts på ett jämställt sätt.

För mer information om Kombinerad Mobilitet i Blekinge, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.


Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

BLEKINGETRAFIKEN AB

548 330 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlshamns kommun

120 300 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlskrona kommun

120 300 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Blekinge län

180 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Olofströms kommun

120 300 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Ronneby kommun

120 300 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

2 229 283 kr

 

Offentlig medfinansering

Sölvesborgs kommun

120 300 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 459 113 kr

Total medfinansering

4 459 113 kr

50,01 %

Summa EU-medel

4 457 991 kr

49,99 %

Total finansiering

8 917 104 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201767

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projektledare

Kerstin Eriksson
Energikontor Sydost AB
070-620 83 07

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden