Tillväxtverket
Hållbara transporter

Klimatväxling i Skåne

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 januari 2018 – 31 oktober 2022

Merparten av alla person- och godstransporter drivs idag av fossilt bränsle. Även om många organisationer och företag vill minska sitt klimatavtryck genom att se över sina transporter så tar det för lång tid, något som kan bero på bristande incitament och drivkrafter. För att underlätta för företag att jobba brett med attitydförändringar vill Region Skåne genom projektet Klimatväxling i Skåne driva ett gemensamt och samordnat analysarbete för olika typer av organisationer. Projektet vill också analysera nyttan med att samordna drift, administration och erfarenhetsutbyte.

Bakgrund

För att kunna jobba med attitydförändringar krävs ofta både ekonomiska incitament, engagemang och intresseskapande satsningar. För att uppnå detta har ett tjugotal kommuner i Sverige infört något som kallas klimatväxling eller intern klimatkompensation. Det ska fungera som ett internt styrmedel där de fossilbaserade resorna avgiftsbeläggs och där pengarna i huvudsak går till klimatprojekt inom den egna organisationen.

Många organisationer och företag som vill arbeta med detta ekonomiska verktyg kan ha svårt att avsätta tid och resurser för systemet. Detta vill Region Skåne lösa med projektet Klimatväxling i Skåne.

Projektet drivs inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, vilket är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tidigare har det genomförts en förstudie i syfte att fastställa näringslivets intresse av ett samordnat system.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att minska klimatpåverkan genom att stötta omställningen av transportsystemet i Skåne som region.

Projektmålet är att analysera hur en klimatväxlingsmodell bäst utformas för att minska koldioxidutsläppen kopplade till resor hos ett flertal organisationer i Skåne.

Målgrupp

Primära målgrupper:

 • kommuner
 • universitet
 • högskolor
 • länsstyrelsen i Skåne
 • avfallsbolag
 • andra skånska offentliga eller offentligt ägda organisationer

Sekundära målgrupper:

 • privata företag som vill klimatväxla
 • företag och organisationer som tillhandahåller fossilsnåla resor eller alternativ till resor

Förväntat resultat

Följande fem resultat förväntas vara uppnådda vid projektets slut:

 • Minst fyra organisationer är redo att börja klimatväxla.
 • Analysen av lämpliga samverkansformer har visat vilken nivå samordningen bör ligga på.
 • Fem organisationer vill delta i en pilot och kännedomen om modellens införande är god bland skånska aktörer.
 • Nätverk, kontaktytor och samarbeten har skapats som förstärker och underlättar arbetet att ställa om resandet i Skåne.
 • En digital och tillgänglig kunskapsbank om klimatväxling och andra förstärkande aktiviteter har upprättats och kännedomen om den är god i hela Sverige.

På lång sikt förväntas projektet bland annat ha bidragit till att skånska organisationer och skånskt näringsliv reser klimatsmart.

 

För mer information om Klimatväxling i Skåne, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Hässleholms kommun

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Lunds universitet

52 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

69 457 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

4 070 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sydskånes avfallsaktiebolag

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Öresundskraft AB

39 600 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 311 057 kr

Privat medfinansering

Karl-Erik Grevendahl Development AB

15 133 kr

 

Privat medfinansering

Sydsvenska industri-och handelskammare

15 133 kr

 

Summa privat medfinansering

30 266 kr

Total medfinansering

4 341 323 kr

50,04 %

Summa EU-medel

4 334 672 kr

49,96 %

Total finansiering

8 675 995 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201517

Projektägare

REGION SKÅNE

Projektledare

Carina Johnsson
REGION SKÅNE
+46 (0)768 87 07 33

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden