Tillväxtverket
Hållbara transporter

Kalmar stad BRT Norra vägen - en förstudie

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 augusti 2019 – 30 april 2020

I Kalmar ska de norra delarna av staden byggas ut. En del i utbyggnationen handlar om att säkerställa hållbara och funktionella lösningar för transport på det stora huvudstråk som leder genom området. Kalmar stad BRT Norra vägen – en förstudie ska undersöka möjligheter för att etablera busstrafik enligt BRT-konceptet. Ett koncept som att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering för att skapa en snabb och pålitlig kollektivtrafik.

Bus Rapid Transit

Särskilda bussvägar, Bus Rapid Transit, här exempel från Djakarta.

Bakgrund

Under de närmaste tre till fem åren ska den omfattande exploateringen i norra Kalmar att äga rum. I samband med utbyggnaden ställs krav på lösningar för hur människor, tjänster och varor ska kunna förflyttas på ett hållbart och funktionellt sätt.

Förstudien Kalmar stad BRT Norra vägen – en förstudie ska undersöka möjligheterna att längs Norra vägen etablera busstrafik enligt BRT-konceptet. Om resultatet av förstudien visar på positiv effekt är avsikten att gå vidare med ett genomförandeprojekt.

Mål

Målet med förstudien är att undersöka om sträckan mellan Lindsdal och Kalmar stadskärna, Norra vägen, är lämplig för busstrafik enligt BRT-konceptet. Förstudien ska även framkomma med förslag på åtgärder och finansieringslösningar för införandet av trafikslaget.

Målgrupp

Förstudiens målgrupp består av:

  • Förtroendevalda och tjänstemän i kommunen
  • Förtroendevalda och tjänstemän i Kalmar län
  • Trafikverket

Förväntat resultat

När förstudien är avslutad förväntas ett underlag finnas för beslut om Norra vägen är lämplig som ett stråk för busstrafik enligt BRT-konceptet, samt vilka åtgärder som krävs för etablering av sådan trafik. Förstudien kommer även bidra med viktiga underlag till arbetet med Fossilbränslefri kommun 2030.


För mer information om Kalmar stad BRT Norra vägen – en förstudie, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

340 468 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalmar läns landsting

16 500 kr

 

Summa offentlig medfinansering

356 968 kr

Total medfinansering

356 968 kr

50 %

Summa EU-medel

356 969 kr

50 %

Total finansiering

713 937 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202945

Projektägare

Kalmar kommun

Projektledare

Christer Olson
Kalmar kommun
0480-45 03 89

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden