Tillväxtverket
Hållbara transporter

Kalmar C 2.0

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 oktober 2018 – 30 juni 2019

Befolkningsmängden i Kalmar har ökat de senaste åren, något som gett effekter på trafiksystemet. Det gäller både bil- och tågtrafik. I och med det nya campus som planeras kommer det innebära ytterligare trafik i innerstaden. Det i sin tur kommer leda till ökat buller samt ökat koldioxidutsläpp. Förstudien Kalmar C 2.0 vill hitta en helhetslösning för den samlade miljö- och klimatpåverkan.

Bakgrund

Den ökade tågtrafiken och den ökade biltrafiken innebär logistiska utmaningar i Kalmar. Det leder inte bara till ökade utsläpp av fossil koldioxid och ökat buller, utan försvårar även tillgängligheten mellan stadens olika delar och möjligheten att nå resecentrum från angränsande kommuner blir begränsad. För att stärka tillväxt och utveckling mot en gemensam arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige är Kalmar centralstation en avgörande faktor.

I ett tidigare skede har Kalmar kommun tagit fram en åtgärdsstudie för att bestämma vilken plats en ny centralstation skulle kunna ligga på. Studien har sedan legat till grund för ansökan om medfinansiering för det fortsatta arbetet med förstudien Kalmar C 2.0.

Syfte

Förstudiens syfte är att, genom utvecklingen av Kalmars nya centralstation, öka attraktionskraften och tillgängligheten för aktörer inom sydöstra Sveriges arbetsmarknad.

Målgrupp

Den primära målgruppen för förstudien är främst förtroendevalda i Kalmar län. Då förstudien kommer ha betydelse för kommande transportplanering på regional och nationell nivå anses även Regionförbundet i Kalmar län, Region Kalmar län och Trafikverket som primära målgrupper.

Förväntat resultat

Förstudien förväntas svara på följande frågor:

  • Hur ska ett spår- och stationsområde utformas på de två platser som beskrivits i den förenklade åtgärdsvalsstudien för att uppfylla både dagens och morgondagens krav på en centralstation?
  • Hur stora blir de sammanlagda effekterna från klimat-, miljö- och energisynpunkt, inkluderat bedömning av framtida anslutande trafik av de båda alternativen, jämfört med morgondagen?
Förstudien förväntas sedan leda till en fullföljning av planeringsarbetet för Kalmar C 2.0 i form av ett genomförandeprojekt.För mer information om Kalmar C 2.0, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

396 209 kr

 

Summa offentlig medfinansering

396 209 kr

Total medfinansering

396 209 kr

50,39 %

Summa EU-medel

390 000 kr

49,61 %

Total finansiering

786 209 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201940

Projektägare

Kalmar kommun

Projektledare

Robert Dahlström
Kalmar kommun
0480-45 35 41

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden