Tillväxtverket
Hållbara transporter

Kalmar C 2.0 Huvudspåret

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 april 2019 – 31 maj 2020

Mobilitet av människor och tjänster är en avgörande fråga för tillväxten. I arbetet med att stärka arbetsmarknadsregionen i sydöstra Sverige genomför Kalmar en utredning av framtida placering och kapacitetsanpasssning av sin centralstation. Syftet är att säkra snabba och tillförlitliga pendlingsresor inom länet men också i arbetsmarknadsregionen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Om fler tjänsteresor sker via järnvägen är det ett viktigt steg mot att bli en fossilbränslefri kommun år 2030. Projektet Kalmar C 2.0 Huvudspåret ska leda fram till ett beslutsunderlag för om centralstationen skall byggas om och kapacitetsanpassas i befintligt läge eller om den skall etableras på en alternativ placering.

Bakgrund

Enligt en tidigare gjord förstudie har valet av placering reducerats till två lägen. I projektet Kalmar C 2.0 Huvudspåret ska dessa två alternativ undersökas mer utförligt. Förutsättningar och analyser för resmönster, utformning av resecentrum, stationsmiljöer samt funktionsledningar för spårområden ska granskas. Den nya centralstationen kommer att inrymma såväl stads- som länsbussar och måste klara av ca. 100 tågrörelser/dygn varför den förväntas bli en central punkt för den kommande stadsutvecklingen och resultatet av projektet kommer därför få effekter över lång tid.

Mål

Kalmar C 2.0 Huvudspåret har som övergripande mål att identifiera det bästa läget utifrån tillgänglighet och målpunkter, som kan möta de behov som finns för den nya centralstationen, både för näringsliv och för allmänheten. Projektmålet är att ta fram ett underlag för beslutet om centralstationens placering. För att detta ska vara genomförbart ska ett antal delmål uppfyllas:

  • Bedömning av samhällsekonomisk nytta för de alternativa stationslägena.
  • Utformning och gestaltning av stationsmiljön och resecentrum.
  • Förslag på angöring av gång-, cykel- buss- och biltrafik till de alternativa stationslägena.
  • Översiktlig miljöbedömning och riskanalys.
  • Utreda järnvägens funktion, möjligheter samt det sammantagna ytbehovet.
  • Förslag på hur barriäreffekten kan minskas av befintligt enkelspår på järnvägen mellan Kalmar södra och nuvarande Kalmar C.
  • Analys och förslag på hur banvallen skull kunna används vid en eventuell stationsflytt.

Målgrupp

Projektets primära målgrupper är förtroendevalda i Kalmar kommun, Region Kalmar län, den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och näringslivet i Kalmar. Samtliga av dessa påverkar eller påverkas i hög grad av beslutet av var den nya centralstationen ska placeras. Sekundärt anses alla som kan tänkas komma att använda det framtida stationsläget som en målgrupp.

Förväntat resultat

Projektets resultat förväntas vara ett fullgott beslutsunderlag för Kalmar kommun så att de kan avgöra var den framtida centralstationen ska placeras. Underlaget som tas fram i samband med projektet ska även kunna fungera som underlag för liknande insatser inom framtida transportinfrastruktur.

För mer information om Kalmar C 2.0 Huvudspåret, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

779 890 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet i Kalmar län

799 450 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 579 340 kr

Total medfinansering

1 579 340 kr

100 %

Total finansiering

1 579 340 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202540

Projektägare

Kalmar kommun

Projektledare

Christer Olsson
Kalmar kommun
048-045 03 89

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden