Tillväxtverket
Hållbara transporter

Idéstudie för järnvägen i Tabergsådalen

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 december 2018 – 1 september 2019

I takt med att våra resmönster utvidgas, både geografiskt och i omfattning, så ökar även utsläppen av koldioxid och trafikproblemen. I Tabergsådalen är utbudet på kollektivtrafik fortfarande relativt lågt, vilket gör det svårt att motivera att lämna bilen hemma. För att Jönköpings kommun ska kunna fortsätta satsa på utveckling och tillväxt är det nödvändigt att erbjuda alternativ till bilåkningen och satsa på kollektivtrafiken.

Bakgrund

Hållbara färdmedel behöver utvecklas och förbättras så att fler väljer att åka kollektivt, cykla eller gå. Förstudien Idéstudie för järnvägen i Tabergsådalen ska samla in material och bygga upp underlag för att hjälpa Jönköpings kommun i det arbetet.

I dagsläget anses inte kollektivtrafiken i Tabergsådalen vara konkurrenskraftig nog för att utgöra något större alternativ till bilen. Andelen som reser kollektivt i Jönköping är 10 procent, men målet är att siffran ska fördubblas till 2020. Det finns dessutom ett mål för att all kollektivtrafik ska drivas helt med förnybara drivmedel till 2025.

Inom ramen för förstudien ska följande frågeställningar besvaras:

  • Finns förutsättningar för Jönköpings kommun att överta spåren/spårområdet i syfte att skapa ett hållbart resande?
  • Vilka investeringar krävs och vilka kostnader uppstår för att få till stånd ett fungerande system?
  • Trafikmässiga förutsättningar?
  • Förutsättningar för resande?
  • Kopplingar till annan kollektivtrafik?
  • Övertagande av spårområdet för andra användningsområden?

Syfte

Förstudiens övergripande och långsiktiga syfte är bidra till kommunens mål om ett hållbart resande.

Målgrupp

De primära målgrupperna är, förutom Jönköpings kommun, även Trafikverket, Jönköpings länstrafik och Region Jönköpings län. Samtliga av dessa har initialt ställt sig positiva till att delta i förstudien. Då målet är ett hållbart resande i regionen så är även boende och företag målgrupper.

Förväntat resultat

Förstudien vill bidra med vägledning i samband med den utbyggda kollektivtrafiken genom att lämna väl underbyggt material till Jönköpings kommun. På längre sikt finns en förhoppning att nå det satta målet om hållbart resande.

För mer information om Idéstudie för järnvägen i Tabergsådalen, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Jönköpings kommun

255 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

255 000 kr

Total medfinansering

255 000 kr

50 %

Summa EU-medel

255 000 kr

50 %

Total finansiering

510 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201950

Projektägare

Jönköpings kommun

Projektledare

Stefan Lind
Jönköpings kommun
036-10 50 84

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden